Neděle 21.07.2024, sv. Vavřinec z Brindisi, Vítězslav
Hledat: Vyhledat
Rubrika Homilie

Náš Bůh žije ve vztazích

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
07.06.2009 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Nejsvětější Trojice
příslušné slovo Boží: 1. čtení Dt 4,32-34.39-40; 2. čtení Řím 8,14-17; evangelium Mt 28,16-20;

Náš Bůh žije ve vztazích8:55
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.27 MB]

Bratři a sestry, my se pokusíme podívat na dnešní slavnost právě z té stránky, jak se náš Bůh projevuje. Všechna dnešní tři čtení jsou záměrně rozdělena. První čtení mluví o Bohu Otci, druhé čtení mluví o Duchu svatém a třetí, evangelium, mluví o Synu a je tam shrnutí vlastně celé té podstaty.

Dnešní první čtení je z páté knihy Mojžíšovy. Jsou to Mojžíšovy řeči na rozloučenou. Izraelité stojí na prahu zaslíbené země a mají do ní vstoupit. Mojžíš ví, že on do ní nevstoupí, ale chtěl by, aby ti, kteří tam vstoupí, aby tam vstoupili jednak s nadšením, a aby si pamatovali, kdo je do té země uvedl.

Je dobré připomenout si, že ti, kteří Mojžíše poslouchají, to už je druhá generace. To nejsou ti, kteří odešli z Egypta, to už jsou jejich děti, protože čtyřicet let chodili po poušti. A teď Mojžíš připomíná všechno to, co se stalo v Egyptě, všechno to, co jim vyprávěli jejich rodiče, a říká: „Vy jste přímí pokračovatelé. Tam byl nějaký, řekněme, v Egyptě start té cesty, počátek, východisko, ale vy máte být na té straně cíle. Vám Bůh ukáže ten cíl a vás tam dovede.“

Ta řeč je koncipována tak, jak se tenkrát mluvilo, a v tehdejší době lidé mohli žít na nějakém území z milosti panovníka. Když budeme číst Písmo svaté a dočteme se k tomu, jak Izraelité přišli do Egypta, jak tam přišel Jákob, jeho děti a jeho manželky, tak se tam dozvíme, že faraón jim určil, že budou žít v zemi Gošem. Faraón rozhodl, kde budou žít, a svým způsobem záleželo na jeho okamžité náladě, na jeho vrtochu, kam je pošle. A tak se to v dějinách bohužel stávalo.

Mojžíš tady připomíná Izraelitům a říká: „Žádný člověk! Z vrtochů žádného člověka, ale protože Bůh vám dává tuto zemi, tak vám ta země patří.“ Není to rozhodnutí jenom nějakého krále, ale je to příslib Boží, a to je něco mnohem víc. Mojžíš tedy chce, aby oni byli nadšeni. Chce, aby prožívali vstup do té země s radostí.

Víte, oni chodili čtyřicet let po té poušti a často si říkali: „A nebloudíme? Nezapomněl Bůh na nás? Vůbec, je nějaký cíl této cesty?“ Bratři a sestry, s námi to může podobně v našem životě, že si říkáme: „A má můj život nějaký cíl? Neztratil jsem se? Nezapomněl Bůh na mě?“

Když se mluví o Nejsvětější Trojici, tak se používají různé příklady, různé příměry. Některé jsou lepší, některé horší, všechny kulhají. Všechny kulhají, protože nedokáží obsáhnout Boha, ale každý z těch příkladů ukazuje na jednu vlastnost, na jeden rozměr. My překládáme to slovíčko Hospodin nebo Bůh, ale Izraelité v originále tam mají napsáno Jahve. Nikdy to neřeknou z úcty právě k Bohu, protože je to jméno, které řekl sám Bůh Mojžíšovi, když se mu zjevil v hořícím keři. Co to znamená? Přeložit to do češtiny je docela problém. Překládá se to buď přechodníkem: Jsoucí, ale tak už dneska u nás nikdo nemluví, anebo se to překládá za pomoci krátké věty: Ten, který je. Je tím vyjádřena jednak neměnnost, a tudíž dokonalost. Co se mění, co je potřeba opravit, je nedokonalé. V Bohu se nic nemění, a tudíž je dokonalý. Ale to není to hlavní. Tady to Jahve jde také přeložit: Jsem s vámi, jsem pro vás. Především se to týkalo Izraelitů, kteří trpěli v té době v Egyptě, ale platí to i pro nás: Jsem s vámi, jsem pro vás.

Tady se dostáváme k jednomu tomu příkladu, jak se dětem v náboženství přibližuje Nejsvětější Trojice a říká se, že je to s těmi osobami jako s vodou. Voda má tři skupenství: led, vodu, páru. Vždycky je to voda, ale co je tam ještě důležité a krásné je to, že ta voda je vždycky užitečná. Ta voda přináší užitek tomu, kdo ji nabere, tomu, kdo ji potřebuje. A toto platí i o Bohu, tato vlastnost. Bůh je pro nás užitečný, Bůh se o nás stará, a toto jim říká Mojžíš, toto uvažte. Toto uvažte a srovnejte to s tím, co vám vyprávěli vaši otcové o těch egyptských bozích, o těch bozích, kterým se přinášejí oběti, kterých se lidé bojí, před kterými mají strach a respekt. Jsou to vůbec nějací bohové? Oni mají třeba velké sochy, pokryté zlatem a já nevím čím ještě, ale viděli jste, že oni by se takhle starali, jako se Hospodin postaral o vás? A z toho se radujte a z toho buďte nadšeni.

Bratři a sestry, mně se mnohem víc líbí jiný příměr o té Nejsvětější Trojici, a sice příklad rodiny. Náš Bůh není sám, žije vztahy, žije ve vztazích. Občas se říká, když se něco v nějaké rodině děje: „No, co by si o nás pomysleli navenek? Musíme se snažit navenek zachovat si hezkou tvář.“ Bůh má hezkou tvář navenek, ale také harmonii uvnitř, což nám lidem se ne vždy daří. My pořád bojujeme s tím, aby to bylo třeba krásné navenek a hezké dovnitř. U Boha to je. U Boha je tato jednota navenek i dovnitř.

Proč můžeme Boží Trojici přirovnat k rodině? Protože rodina je místo, kde má jeden druhého rád. Rodina je místo, kde jeden druhému projevuje lásku, kde jeden projevuje starost o druhého. A takto jedná náš Bůh.

Bratři a sestry, Mojžíš chtěl říct těm Izraelitům, kteří chodili čtyřicet let po poušti: „Bůh na vás nezapomněl a vede vás k cíli. Z toho se radujte, to mějte na paměti a za to mu děkujte. Bratři a sestry, zkusme se k dnešnímu svátku postavit taky tak. Náš život nám může připomínat cestu, mnohdy cestu pouští, cestu namáhavou, cestu neradostnou, cestu, kdy třeba často hledáme, kudy jít a ptáme se, co a jak dál, ale Bůh je ten, který nás na tu cestu vyvedl, a Bůh je ten, který nás dovede k cíli. Na nás je, abychom se nezastavili a abychom šli, abychom věděli, že jenom On je ten, který nás může dovést k cíli. Všechno to ostatní, všichni ti „bohové“ jsou jenom bohové falešní, jsou jenom modly. On je Bůh pravý, který je tu pro nás.Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


Jakékoliv dobro je o spolupráci

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
30.05.2021 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Nejsvětější Trojice
příslušné slovo Boží: 1. čtení Dt 4,32-34.39-40; 2. čtení Řím 8,14-17; evangelium Mt 28,16-20;

Jakékoliv dobro je o spolupráci10:27

Bratři a sestry, je slavnost Nejsvětější Trojice, příští neděli budeme slavit Tělo o Krev Páně, jak se lidově říká, Boží Tělo. Potom bude svátek Božského srdce Páně, a na konec liturgického mezidobí bude svátek Krista Krále. To všechno jsou svátky, kterým říkáme ideové.    Více...


Z tradice berte víru do budoucnosti

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
27.05.2018 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Nejsvětější Trojice
příslušné slovo Boží: 1. čtení Dt 4,32-34.39-40; 2. čtení Řím 8,14-17; evangelium Mt 28,16-20;

Z tradice berte víru do budoucnosti10:00
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.23 MB]

Bratři a sestry, dnes slavíme svátek, který je odlišný od všech těch, které jsme slavili zatím, myslím třeba od začátku kalendářního roku nebo i od začátku liturgického roku. Je to svátek, kterému se říká ideový.    Více...


Přijmout to, co je dané, vyžaduje pokoru

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
31.05.2015 - neděle
Slavnost Nejsvětější Trojice
příslušné slovo Boží: 1. čtení Dt 4,32-34.39-40; 2. čtení Řím 8,14-17; evangelium Mt 28,16-20;

Přijmout to, co je dané, vyžaduje pokoru10:06
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.14 MB]

Budeme se zamýšlet nad tématem, které je hodně obtížné, ale je důležité, a proto ho nemůžeme pominout. Před nějakou dobou se dělal v jedné farnosti takový průzkum, o čem by měli kněží kázat, a lidé navrhovali různá témata.    Více...


Způsob Boží existence nás má inspirovat

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
03.06.2012 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Nejsvětější Trojice
příslušné slovo Boží: 1. čtení Dt 4,32-34.39-40; 2. čtení Řím 8,14-17; evangelium Mt 28,16-20;

Způsob Boží existence nás má inspirovat10:40
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.22 MB]

Bratři a sestry, zamyslíme se nad texty, které jsme slyšeli. Slavnost Boží Trojice, to je jiný svátek, než jaké jsme doposud slavili. Říkáme, že je to svátek myšlenkový, cizím slovem ideový.    Více...


Jste Božím majetkem

P. Josef Havelka
11.06.2006 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Nejsvětější Trojice
příslušné slovo Boží: 1. čtení Dt 4,32-34.39-40; 2. čtení Řím 8,14-17; evangelium Mt 28,16-20;

Jste Božím majetkem15:08
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 30 kb/s, 3.32 MB]

Bratři a sestry, když se řekne slovo „majetek“, tak tomu rozumíme. Téměř každý nějakou tu trošku má, ať už je to někdo starší nebo i mladší. Ale dneska jsme slyšeli právě, že všichni, jak tady jsme v kostele, tak jsme Božím majetkem a dokonce tam bylo použito slovo „jste blaženi“, to znamená „jste šťastni, že jste Božím majetkem, že patříte Bohu“.    Více...


Náš Bůh není samotář

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
15.06.2003 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Nejsvětější Trojice
příslušné slovo Boží: 1. čtení Dt 4,32-34.39-40; 2. čtení Řím 8,14-17; evangelium Mt 28,16-20;

Bratři a sestry, minulou neděli jsme slavili Slavnost Seslání Ducha svatého nebo jak se říká lidově Boží hod svatodušní. A já jsem tady říkal, že vlastně ten svátek je pro nás těžko uchopitelný. Totéž platí o tom dnešním svátku, o dnešní slavnosti. Můžeme říct, že v mnohém ohledu je to ještě těžší než to bylo s tím minulým svátkem. Proč? Protože když vezmeme celý liturgický rok od adventu jak jsme ho doteď prožívali, tak vždycky jsme si připomínali nějakou událost. Když začneme na začátku, třeba to, že anděl přišel k Panně Marii, nebo Maria přišla k Alžbětě, nebo Josef a Maria šli do Betléma, narodil se Ježíš, přišli mudrci od východu, Hromnice, potom samotné Velikonoce, Zelený čtvrtek, Poslední večeře, Velký pátek, soud, odsouzení, smrt.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.