Sobota 21.05.2022, sv. Ondřej Bobola, Monika
Hledat: Vyhledat
Rubrika Homilie

Tři rozměry adventu

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.12.2018, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
1. neděle adventní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Jer 33,14-16; 2. čtení 1 Sol 3,12-4,2; evangelium Lk 21,25-28.34-36;

Tři rozměry adventu9:29
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.13 MB]

Bratři a sestry, začínáme nový liturgický rok. Začínáme ho tradičně dobou adventní. Prožívat dobu adventní není vůbec jednoduché, protože v adventu je spojeno vícero myšlenek a mnoha lidem se to potom plete a my máme rádi, když je to jednoduché, jasné.

Jsou tam vlastně tři myšlenky. Ono to má svou logiku. Advent totiž má, řekli bychom, tři rozměry – minulost, přítomnost, budoucnost. Ty texty dnešní neděle, hlavně to evangelium bylo do té budoucnosti, tedy ten druhý příchod Kristův. Texty dál, druhou neděli a třetí neděli, kdy nás bude provázet Jan Křtitel, ty jsou zaměřeny na tu přítomnost, tedy co já s tím udělám, jak já zpracuji tady tuto zvěst. No, a texty čtvrté neděle, kde nás bude provázet Panna Maria, tak ty už budou zaměřené na tu vzpomínku, na tu historickou událost příchodu Ježíše Krista mezi nás.

Na jednu stranu se to zdá komplikované, ale když si uvědomíme, že náš život probíhá tady v těchto časech – v tom minulém, přítomném a budoucím, tak to má svoje opodstatnění, tady toto rozdělení, a když ho přijmeme a pokusíme se s tím pracovat, tak to bude jistě k našemu prospěchu.

Ty dnešní texty jsou zaměřené na ten druhý Kristův příchod. Pán Ježíš tady v Lukášově evangeliu říká něco, co jsme slyšeli nedávno, před čtrnácti dny, ale to nám to tlumočil svatý Marek. V okamžiku, kdy to svatý Marek sepisoval veden Duchem svatým, tak to bylo pořád ještě proroctví – že bude zničen Jeruzalém a že nastane konec světa, druhý příchod Kristův, a oni se domnívali, že to bude zároveň. Když už to psal Lukáš, už válka mezi Źidy a Římany začala a nevyvíjela se pro Izraelity zrovna dobře, a bylo jasné, že jsou to dvě rozdílné události. Že ta jedna – zkáza Jeruzaléma – nastane poměrně brzo, kdežto ten druhý Kristův příchod, že bude v budoucnu, v daleké budoucnosti.

Ale co je tam podstatné, ten text je poskládán a tvoří to, čemu se říká kontrapunkt. To podstatné, co tam Pán Ježíš chce říct, je to, až to začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení. On přijde jako zachránce, zase jako vykupitel, jako osvoboditel od všech těch zel, od všeho toho, co člověka tísní.

Tam jsou vyjmenovávány různé katastrofy, ale pak je tam také zdůrazněna a zmíněna ta vnitřní tíseň, kdy budou zmírat strachem. Budou tak vystresovaní, tak se budou všeho bát, že vlastně jejich život odumře psychicky dříve než fyzicky. A tady před touto smrtí ducha právě Ježíš velmi varuje a říká: „Ne, já přicházím jako osvoboditel od všech těch tlaků – vnějších i vnitřních, ale ty to, člověče, musíš přijmout.“

Teď se dostáváme už k tomu prvnímu starozákonnímu čtení. Ve Starém zákoně Bůh uzavíral stále znovu a znovu smlouvu. První smlouvu uzavřel s Adamem, že bude pečovat o Zahradu. Další smlouvu uzavřel třeba s Noemem, že už nebude voda potopy. Další s Abrahámem, že mu dá zemi a že mu dá syna, dědice. A tak bychom mohli pokračovat. A tu smlouvu uzavíral téměř s každým izraelským králem. Až přišel Ježíš Kristus, který uzavřel tu smlouvu s Otcem za nás za všechny. A ta smlouva už nepotřebuje žádnou obnovu, protože je trvalá. Ale co potřebuje? Učeně se tomu říká ratifikace. Tedy uvedení do života. A to už záleží na každém z nás. Ta smlouva tu je, je nám nabídnuta. Ale je na nás, jestli tedy řekneme: „Ano, já chci. Chci k tomu patřit. Chci, aby se to vztahovali i na mne.“

Je to smlouva, která osvobozuje, která dává člověku prostor. Dává možnost žít ten život v klidu, v radosti a odstraňuje ten strach. Ale je na nás, abychom řekli: „Já to chci. Já se k tomu hlásím.“

V tom starozákonním čtení prorok Jeremiáš varoval svoje okolí. Oni prožívali třicet let velké prosperity a říkali si, že to tak už bude navždycky. A on říkal: „Nebude, protože vy to berete automaticky a vy hodně těch věcí, třeba i těch náboženských úkonů, které děláte, tak je děláte jenom navenek, aby to před lidmi hezky vypadalo. A to je málo.“

Prorok vyzýval, především kněze a všechny levity a všechny ty, kteří se pohybovali kolem Jeruzalémského chrámu, aby to, co tam vykonávají, aby vykonávali s vnitřním nasazením a s vnitřním přesvědčením. To je další takový krásný moment, o co bychom měli usilovat v době adventní – všechno, co děláme, aby nebylo jenom proto, aby to hezky vypadalo, ale aby tam bylo vnitřní nasazení.

No, a potom to má ještě celé jeden rozměr. Prorok říká: „Ten pokoj bude v okamžiku, kdy vy budete zachovávat právo a spravedlnost.“ Co to je spravedlnost? To je ctnost. Ctnost, řečeno zase nějak normálním jazykem, je dobrý návyk. Opakem ctnosti je neřest. To je zase nějaký špatný návyk. Před těmi špatnými návyky nás varoval Pán Ježíš v evangeliu. A prorok vyzývá k jedné ctnosti: „Zachovávejte spravedlnost.“ Co to je? To znamená, že člověk uzná, že je zde řád – řád, který je od Boha, který člověk nedal. Jenže lidé neustále znovu a znovu se staví do pozice: My ten řád vytvoříme, my to budeme určovat, my řekneme, co je zlé a co je dobré, a když se nám to bude hodit, tak to vyměníme. Člověk se chová, jako by byl pánem, jenže je jenom správcem, a tak to dost často nedopadá dobře.

Doba adventní nás vede k tomu, abychom ten řád se snažili obnovit, jak navenek, tak v sobě. Abychom právě s pokorou přiznali a řekli: „Ano, Pane, já ho chci objevovat. Já ho chci hledat, chci do něho pronikat čím dál tím víc, protože tento tvůj řád, který ty dáváš, to je to, co člověka naplní štěstím, dovede ho k pokoji a dovede ho k radosti.“

Bratři a sestry, ať tedy těchto několik myšlenek nás provází letošním adventem. Ať nezapomeneme, že stejně jako my žijeme v časových dimenzích, ten advent proniká, prochází všechno. Jednak nás má připravit na druhý příchod Kristův, jednak nám má pomoci, abychom tu smlouvu v sobě nějakým způsobem uvedli do života, a jednak nás má také připravit na vánoční svátky, kdy si budeme připomínat Ježíšův příchod mezi nás.

Ať je nám doba adventní skutečně dobou radostného očekávání.

Kéž se tak stane.Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


Těšit se na setkání jednoho s druhým

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
29.11.2015, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
1. neděle adventní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Jer 33,14-16; 2. čtení 1 Sol 3,12-4,2; evangelium Lk 21,25-28.34-36;

Těšit se na setkání jednoho s druhým10:31
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.38 MB]

Bratři a sestry, vlastně dnes prožíváme první den nového liturgického roku a ne, že bych vás chtěl nějak zkoušet, ale položil bych otázku, kdy jsme naposledy slyšeli evangelium, které jsem teď přečetl? No, bylo to před čtrnácti dny.    Více...


Cílem je setkání se Synem člověka

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.12.2012, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
1. neděle adventní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Jer 33,14-16; 2. čtení 1 Sol 3,12-4,2; evangelium Lk 21,25-28.34-36;

Cílem je setkání se Synem člověka13:09
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.82 MB]

Začínáme prožívat advent. Jak všichni víme, advent je přípravou na Vánoce a Vánoce často označujeme jako nejmilejší nebo nejkrásnější svátky v roce. A je to pravda, protože o Vánocích si připomínáme narození dítěte.    Více...


Usilovat o spravedlnost v každodenním životě

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
29.11.2009, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
1. neděle adventní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Jer 33,14-16; 2. čtení 1 Sol 3,12-4,2; evangelium Lk 21,25-28.34-36;

Usilovat o spravedlnost v každodenním životě7:58
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.19 MB]

Bratři a sestry, jenom několik málo myšlenek k dnešní první adventní neděli. Úryvek z knihy proroka Jeremiáše, který jsme slyšeli, ten výrok samotný byl pronesen někdy kolem roku 535 před narozením Pána Ježíše.    Více...


Doba adventní nabízí nový začátek

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
03.12.2006, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
1. neděle adventní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Jer 33,14-16; 2. čtení 1 Sol 3,12-4,2; evangelium Lk 21,25-28.34-36;

Doba adventní nabízí nový začátek7:04
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 30 kb/s, 1.51 MB]

Bratři a sestry, vždycky vlastně, když stojíme na začátku něčeho nového, tak si říkáme, jak to prožít, jak se mám k té situaci postavit. Doba adventní se přímo nabízí, jako takový nový začátek, takže dnes se pokusím předestřít několik myšlenek, z kterých si můžete vybrat, jak tu dobu adventní prožít.    Více...


Zkusme projevit svou lásku

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
30.11.2003, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
1. neděle adventní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Jer 33,14-16; 2. čtení 1 Sol 3,12-4,2; evangelium Lk 21,25-28.34-36;

Zkusme projevit svou lásku8:15
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 27 kb/s, 1.58 MB]

Bratři a sestry, dnešní Lukášovo evangelium bylo takové docela hrozivé, až nás možná zamrazilo v zádech při všech těch slovech, kdy se tam mluvilo o všech možných úkazech, katastrofách, a je tam taková velice naléhavá výzva, co máme dělat, abychom obstáli před Synem člověka.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.