Nejnovější články

Rubrika obsahuje výpis všech článků farností Veverské Bítýšky a Lažánek seřazených podle data poslední aktualizace od nejnovějších po nejstarší.


Ježíš nás všechny chce přivést k tomu, abychom se ptali

(aktualizováno 21.11.2021 v 17:33, vytvořeno 21.11.2021 v 17:32)
P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
21.11.2021 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Ježíše Krista Krále
příslušné slovo Boží: 1. čtení Dan 7,13-14; 2. čtení Zj 1,5-8; evangelium Jan 18,33b-37;

Ježíš nás všechny chce přivést k tomu, abychom se ptali7:05

Bratři a sestry, jak jsem zmínil na začátku mše svaté, svátek Ježíše Krista Krále byl ustanoven jako jakási protihodnota lidské snahy po tom, vlastně, hrát si na boha.

Když se zamyslíme nad tím konceptem krále. Jak si představujeme takového krále? Myslím toho moudrého.    Více...


Synoda 2021/2023

(aktualizováno 18.11.2021 v 08:05, vytvořeno 12.11.2021 v 09:53)

Do jedné z deseti pracovních skupin Synody se můžete přihlásit zde

Kontakt na farního koordinátora: Mgr. Vojtěch Krystek, DiS. e- mail: vojtech@krystek.cz


Promluva otce Marka k Synodě

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
14.11.2021, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
33. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Dan 12,1-3; 2. čtení Žid 10,11-14.18; evangelium Mk 13,24-32;

Na podzim roku 2023 svolává papež František do Říma zasedání biskupské synody na téma: Za církev synodální. S podtitulem: společenství, spoluúčast, poslání.

Co je to synoda, kde se vzala? Nejde o nic nového, řecký termín znamená „spolu na cestě“ a jsou takto označována církevní shromáždění v diecézích, provinciích atd.

V průběhu II. vatikánského koncilu vyslovili biskupové názor, že je potřeba se pravidelně setkávat, aby církev mohla reagovat na problémy, otázky a požadavky doby.    Více...


Promluva otce Marka k Synodě

(vytvořeno 18.11.2021 v 08:03)
P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
14.11.2021, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
33. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Dan 12,1-3; 2. čtení Žid 10,11-14.18; evangelium Mk 13,24-32;

Na podzim roku 2023 svolává papež František do Říma zasedání biskupské synody na téma: Za církev synodální. S podtitulem: společenství, spoluúčast, poslání.

Co je to synoda, kde se vzala? Nejde o nic nového, řecký termín znamená „spolu na cestě“ a jsou takto označována církevní shromáždění v diecézích, provinciích atd.

V průběhu II. vatikánského koncilu vyslovili biskupové názor, že je potřeba se pravidelně setkávat, aby církev mohla reagovat na problémy, otázky a požadavky doby.    Více...


Odkazy související se Synodou

(aktualizováno 14.11.2021 v 11:38, vytvořeno 13.11.2021 v 19:51)

Otázky k synodě: www.cirkev.cz/cs/aktuality/211001synoda-2021-2023-krok-za-krokem

Výzva papeže: www.cirkev.cz/archiv/151019-papez-od-zacatku-pontifikatu-chci-vice-docenit-synodu

    Dokumenty
  • Papež: Kéž se synoda stane časem obývaným Duchem svatým    Více...

Úvod

(aktualizováno 13.11.2021 v 20:00, vytvořeno 16.03.2004 v 13:08)

Madona z kaple Matky Boží na Veveří

Chvalme Krista, našeho Pána, neboť on se zjevil jako světlo světa, abychom nechodili ve tmě, ale měli světlo života.

Milí návštěvníci těchto farních stránek,

možná jste zvědaví, co nebo kdo se skrývá za adresou nasefarnosti.cz. Nebudeme Vás dlouho napínat, jedná se o dvě farnosti římskokatolické církve, a to farnost Veverská Bítýška a farnost Lažánky, farnosti patří do Brněnské diecéze. Pokud nás budete hledat na mapě, najdete nás na západ od Brna v blízkosti brněnské přehrady.

Na úvodní stránku jsme záměrně umístili obraz Matky Boží z Veveří. Originál tohoto obrazu byl až do třicátých let minulého století umístěn v kapli na Veveří. Tento kostelík plnil ve středověku funkci farního kostela jednak pro osadu u hradu Veveří a také pro ostatní osady v okolí. Dnes je to farní kostel ve Veverské Bítýšce, ale až do dnešních dnů je kaple na Veveří pojítkem a duchovním centrem jednotlivých obcí v okolí.

Cílem těchto stánek je nabídnout informace z historie i současnosti jmenovaných farností a pozvat Vás k účasti na našich setkáních.

Stránky mají společné rubriky, na které se dostanete z této úvodní stránky, dále pak na jednotlivých záložkách v záhlaví najdete informace o obcích a místech patřících do našich farností.

ThLic. Marek Hlávka, farář
květen 2004
   Více...


Modlitba za Synodu

(aktualizováno 13.11.2021 v 19:56, vytvořeno 13.11.2021 v 19:54)

Zde jsme, před Tebou, Duchu Svatý,

shromážděni ve tvém jménu.

Provázej nás Ty sám,

vstup do našich srdcí

a vytvoř si v nich domov.

Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat,

uč nás, jak na ní vytrvat.

Jsme zde s přetěžkým břemenem

svých slabostí a hříchů.    Více...


Popis loga Synody o synodalitě

(aktualizováno 13.11.2021 v 19:27, vytvořeno 13.11.2021 v 19:23)

Velký majestátní strom - plný moudrosti a světla - sahá až k nebi. Je symbolem hluboké vitality a naděje a odkazuje na Kristův kříž. Nese eucharistii, která září jako slunce. Horizontální větve otevřené jako ruce nebo křídla naznačují zároveň Ducha svatého.

Boží lid není statický: je v pohybu, což je přímý odkaz na etymologii slova synoda, které znamená "putovat společně".    Více...


Témata a otázky pro setkání v pracovních skupinkách

(aktualizováno 12.11.2021 v 10:51, vytvořeno 12.11.2021 v 10:15)
Národní synodální tým při ČBK
12.11.2021

Hlásání evangelia a opravdové společenství Božího lidu se navzájem ovlivňují a umožňují, aby se vykreslily základní rysy, které církev coby Boží lid má. Je proto možné za následujícími okruhy otázek vnímat ucelenou představu církve coby putujícího Božího lidu.

Evangelium musí být především sdíleno formou faktických vztahů, které mezi lidmi coby členy Božího lidu jsou. Sem míří první čtyři tematické okruhy, které vystihují základní, bezprostřední strukturu Božího lidu: Skutečně vytváříme celek lidí, kteří se potkávají? Nasloucháme si? Mluvíme spolu tak, že řeč je pramenem dorozumění, vysvětlování a řešení situací? Umíme oslavovat společné události, především formou liturgie?

Církev jako Boží lid je nositelkou Kristova poslání, jímž Spasitel přišel uzdravit, povznést a naplnit život lidí i celého stvoření.    Více...


Biblické inspirace pro práci ve skupinkách

(aktualizováno 12.11.2021 v 10:50, vytvořeno 12.11.2021 v 10:46)
Národní synodální tým při ČBK
12.11.2021

Z evangelia podle Marka (Mk 3,31-35)

K Ježíšovi přišla jeho matka a jeho příbuzní. Zůstali stát venku a dali si ho zavolat. Kolem něho sedělo plno lidí. Řekli mu: „Tvoje matka a tvoji příbuzní se venku po tobě ptají!“ Odpověděl jim: „Kdo je má matka a moji příbuzní?“

A rozhlédl se po těch, kteří seděli dokola kolem něho, a řekl: „To je má matka a to jsou moji příbuzní! Každý, kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra i matka.“

Z Listu apoštola Pavla Římanům (Řím 12, 1-8)

Pro Boží milosrdenství vás, bratři, vybízím: přinášejte sami sebe v oběť živou, svatou a Bohu milou! To ať je vaše duchovní bohoslužba.    Více...


Ježíš Kristus zachraňuje ve smrti každého, kdo o to stojí

(aktualizováno 07.11.2021 v 17:49, vytvořeno 07.11.2021 v 14:45)
P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.11.2021 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
příslušné slovo Boží: 1. čtení Mdr 3,1–9; 2. čtení Řím 8,14-23; evangelium Mt 25,31-46;

Ježíš Kristus zachraňuje ve smrti každého, kdo o to stojí9:31

Bratři a sestry, připomínáme si naše zemřelé. Připomínáme si ty, které máme rádi, i když oni už tady nejsou. Co nám vlastně chce připomenout ta dnešní památka?

Když se zastavíme aspoň kratince u prvního čtení z Knihy Makabejské, tak to čtení chce říci, že člověk je schopen se nadchnout pro velké věci, je ochotný napřít svoje síly často s velkým úsilím, s velkým nasazením pro věci dobré, krásné, správné.    Více...


Skutky víry

(aktualizováno 07.11.2021 v 16:34, vytvořeno 07.11.2021 v 16:25)
P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
07.11.2021, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
32. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení 1 Král 17,10-16; 2. čtení Žid 9,24-28; evangelium Mk 12,38-44;

Skutky víry10:40

Bratři a sestry, jak jsem říkal na začátku mše svaté, hlavní myšlenkou dnešní bohoslužby slova je víra. A sice víra nebo, řekli bychom, správně prezentovaná, správně vyjádřená i na venek. To je to, o co tu běží.

V prvním odstavci evangelia jsme slyšeli o špatně projevované víře.    Více...


Světec je člověk, skrze kterého proudí světlo

(aktualizováno 07.11.2021 v 09:44, vytvořeno 07.11.2021 v 09:38)
P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2021 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Světec je člověk, skrze kterého proudí světlo9:52

Bratři a sestry, dnešní první čtení z knihy Zjevení apoštola Jana před nás staví dva obrazy. Ten první obraz, kdy vystupuje anděl, který drží v ruce pečetidlo živého Boha, to se odehrává na zemi. Přichází anděl, který označuje ty, kteří patří k Bohu.    Více...


Pane, kolik nám chybí?

(aktualizováno 31.10.2021 v 19:52, vytvořeno 31.10.2021 v 19:45)
P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
31.10.2021, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
31. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Dt 6,2-6; 2. čtení Žid 7,23-28; evangelium Mk 12,28b-34;

Pane, kolik nám chybí?9:33

Bratři a sestry, my se v dnešním evangeliu setkáváme s učitelem Zákona, který přichází k Ježíšovi s upřímným dotazem. To je to první. Mnohokrát už jsme slyšeli, že přišli, já nevím, saduceové, farizejové, učitelé Zákona, aby Ježíše chytili za slovo, aby nastražili léčku.    Více...

Změny v termínech bohoslužeb

(aktualizováno 31.10.2021 v 18:14, vytvořeno 16.12.2007 v 19:08)

V pondělí 1. listopadu o slavnosti Všech svatých a v úterý 2. listopadu při Vzpomínce na všechny věrné zemřelé bude mše svatá v Lažánkách v 17:15 a v Bítýšce v 18:30.

Od soboty v Chudčicích začínají mše po změně času opět od 17:00.


Bohoslužby

(aktualizováno 31.10.2021 v 18:13, vytvořeno 16.03.2004 v 13:24)

Změny v termínech bohoslužeb

V pondělí 1. listopadu o slavnosti Všech svatých a v úterý 2. listopadu při Vzpomínce na všechny věrné zemřelé bude mše svatá v Lažánkách v 17:15 a v Bítýšce v 18:30.

Od soboty v Chudčicích začínají mše po změně času opět od 17:00.


Obvyklé termíny bohoslužeb v našich farnostech:

DenČasMísto
Středa18:00Kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Čtvrtek18:00Kostel Nejsvětější Trojice v Lažánkách
Pátek18:00Kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Sobota17:00Kaple sv. Kříže v Chudčicích
Neděle7:50Kostel Nejsvětější Trojice v Lažánkách
9:30Kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

   Více...

Měj odvahu, volá tě!

(aktualizováno 31.10.2021 v 18:07, vytvořeno 24.10.2021 v 20:23)
P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
24.10.2021, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
30. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Jer 31,7-9; 2. čtení Žid 5,1-6; evangelium Mk 10,46-52;

Měj odvahu, volá tě!10:33

Bratři a sestry, svatý Marek líčí, jak Ježíš jde do Jeruzaléma. Jde z Galileje do Jeruzaléma, aby tam oslavil Velikonoce a aby tam vlastně vykonal tu oběť, kdy se nechá přibýt na kříž, zemře a vstane z mrtvých. A posledním zastavením před tím, než přijde ten slavný vjezd, jak si to připomínáme vždycky na Květnou neděli, tak je Jericho.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.