Homilie

Homilie, kázání, je část bohoslužby, ve které kněz nebo jáhen obvykle podávají výklad přečteného Slova Božího.

Uvedené homilie souvisí s naší farností a většinou byly proneseny ve farním kostele sv. Jakuba při nedělní nebo sváteční bohoslužbě. Texty nejsou původní, jde o přepisy zvukových nahrávek kázání.

Texty homilií z minulých let ve formátu PDF si můžete stáhnout zde:

Homilie 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 05 04 03 02 01


Ježíš nás všechny chce přivést k tomu, abychom se ptali

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
21.11.2021 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Ježíše Krista Krále
příslušné slovo Boží: 1. čtení Dan 7,13-14; 2. čtení Zj 1,5-8; evangelium Jan 18,33b-37;

Ježíš nás všechny chce přivést k tomu, abychom se ptali7:05

Bratři a sestry, jak jsem zmínil na začátku mše svaté, svátek Ježíše Krista Krále byl ustanoven jako jakási protihodnota lidské snahy po tom, vlastně, hrát si na boha.

Když se zamyslíme nad tím konceptem krále. Jak si představujeme takového krále? Myslím toho moudrého.    Více...


Promluva otce Marka k Synodě

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
14.11.2021, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
33. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Dan 12,1-3; 2. čtení Žid 10,11-14.18; evangelium Mk 13,24-32;

Na podzim roku 2023 svolává papež František do Říma zasedání biskupské synody na téma: Za církev synodální. S podtitulem: společenství, spoluúčast, poslání.

Co je to synoda, kde se vzala? Nejde o nic nového, řecký termín znamená „spolu na cestě“ a jsou takto označována církevní shromáždění v diecézích, provinciích atd.

V průběhu II. vatikánského koncilu vyslovili biskupové názor, že je potřeba se pravidelně setkávat, aby církev mohla reagovat na problémy, otázky a požadavky doby.    Více...


Skutky víry

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
07.11.2021, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
32. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení 1 Král 17,10-16; 2. čtení Žid 9,24-28; evangelium Mk 12,38-44;

Skutky víry10:40

Bratři a sestry, jak jsem říkal na začátku mše svaté, hlavní myšlenkou dnešní bohoslužby slova je víra. A sice víra nebo, řekli bychom, správně prezentovaná, správně vyjádřená i na venek. To je to, o co tu běží.

V prvním odstavci evangelia jsme slyšeli o špatně projevované víře.    Více...


Ježíš Kristus zachraňuje ve smrti každého, kdo o to stojí

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.11.2021 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
příslušné slovo Boží: 1. čtení Mdr 3,1–9; 2. čtení Řím 8,14-23; evangelium Mt 25,31-46;

Ježíš Kristus zachraňuje ve smrti každého, kdo o to stojí9:31

Bratři a sestry, připomínáme si naše zemřelé. Připomínáme si ty, které máme rádi, i když oni už tady nejsou. Co nám vlastně chce připomenout ta dnešní památka?

Když se zastavíme aspoň kratince u prvního čtení z Knihy Makabejské, tak to čtení chce říci, že člověk je schopen se nadchnout pro velké věci, je ochotný napřít svoje síly často s velkým úsilím, s velkým nasazením pro věci dobré, krásné, správné.    Více...


Světec je člověk, skrze kterého proudí světlo

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2021 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Světec je člověk, skrze kterého proudí světlo9:52

Bratři a sestry, dnešní první čtení z knihy Zjevení apoštola Jana před nás staví dva obrazy. Ten první obraz, kdy vystupuje anděl, který drží v ruce pečetidlo živého Boha, to se odehrává na zemi. Přichází anděl, který označuje ty, kteří patří k Bohu.    Více...


Pane, kolik nám chybí?

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
31.10.2021, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
31. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Dt 6,2-6; 2. čtení Žid 7,23-28; evangelium Mk 12,28b-34;

Pane, kolik nám chybí?9:33

Bratři a sestry, my se v dnešním evangeliu setkáváme s učitelem Zákona, který přichází k Ježíšovi s upřímným dotazem. To je to první. Mnohokrát už jsme slyšeli, že přišli, já nevím, saduceové, farizejové, učitelé Zákona, aby Ježíše chytili za slovo, aby nastražili léčku.    Více...


Měj odvahu, volá tě!

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
24.10.2021, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
30. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Jer 31,7-9; 2. čtení Žid 5,1-6; evangelium Mk 10,46-52;

Měj odvahu, volá tě!10:33

Bratři a sestry, svatý Marek líčí, jak Ježíš jde do Jeruzaléma. Jde z Galileje do Jeruzaléma, aby tam oslavil Velikonoce a aby tam vlastně vykonal tu oběť, kdy se nechá přibýt na kříž, zemře a vstane z mrtvých. A posledním zastavením před tím, než přijde ten slavný vjezd, jak si to připomínáme vždycky na Květnou neděli, tak je Jericho.    Více...


Chci spojovat

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
03.10.2021, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
27. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Gn 2,18-24; 2. čtení Žid 2,9-11; evangelium Mk 10,2-16;

Chci spojovat9:40

Bratři a sestry, u dnešního evangelia se nám zdá, že jsou tam dvě myšlenky. Myšlenka je tam jenom jedna, ale je vyjádřená ve dvou scénách. V té první, do které se Ježíš dostává, řekli bychom, nedobrovolně, protože přicházejí farizejové, kteří nemají v úmyslu nechat se poučit. Nejsou učedníky.    Více...


Snažení člověka přinese třeba plody až po jeho smrti

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
28.09.2021 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Václava
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mdr 6,9-21; ž. Žl. 1 Kron 29; 2. čt. 1 Petr 1,3–6;2,21b–24; evang. Mt 16,24-27;

Snažení člověka přinese třeba plody až po jeho smrti5:00

Bratři a sestry, zůstaneme u té poslední věty, kterou řekl svatý Václav tady na zemi: „Bůh ti odpusť, bratře.“ Jak jsem zmínil na začátku mše svaté, tak je to vlastně určitá parafráze té Ježíšovy věty na kříži: „Otče, odpusť jim, protože nevědí, co činí.    Více...


Bůh je pramenem dobra, pro které nesmíme být brzdou

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.09.2021, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
26. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Nm 11,25-29; 2. čtení Jak 5,1-6; evangelium Mk 9,38-43.45.47-48;

Bůh je pramenem dobra, pro které nesmíme být brzdou3:32

Jestli si vzpomínáte, tak minulou neděli Ježíš se ptá apoštolů: „O čem jste cestou rozmlouvali? O čem jste se cestou bavili?“ Oni mlčí, protože se víceméně dohadují o tom, kdo z nich je největší, kdo je nejdůležitější a takhle. No, bylo to vlastně tak, že tady v tom rozhovoru, kdo je největší a nejdůležitější, tak se rozdělili.    Více...


Ježíš se stává darem i pro ty, kteří ho odmítají

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
19.09.2021, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
25. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Mdr 2,12.17-20; 2. čtení Jak 3,16-4,3; evangelium Mk 9,30-37;

Ježíš se stává darem i pro ty, kteří ho odmítají9:25

Bratři a sestry, my si často představujeme, jak kolem Ježíše je velký zástup lidí, a v podstatě, že ten zástup se pořád zvětšuje. Nicméně Markovo evangelium nám předkládá ještě jinou dimenzi toho vyučování, a sice, kdy Ježíš se věnuje těm Dvanácti, tedy těm nejbližším.    Více...


Pane, co pro mě znamenáš?

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
12.09.2021, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
24. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 50,5-9a; 2. čtení Jak 2,14-18; evangelium Mk 8,27-35;

Pane, co pro mě znamenáš?10:57

Bratři a sestry, dnešní evangelní úryvek se dá vlastně rozdělit na tři části. První část jsou ty Ježíšovy otázky. Druhou částí je vlastně Petrovo vyznání, a potom překvapivě Ježíšova reakce. Čekali bychom, že Ježíš je pochválí, ale naopak je to vlastně taková studená sprcha.    Více...


Ježíšovi učedníci nejprve naslouchají, a poté konají

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.09.2021, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
23. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 35,4-7a; 2. čtení Jak 2,1-5; evangelium Mk 7,31-37;

Ježíšovi učedníci nejprve naslouchají, a poté konají7:24

Bratři a sestry, takovou hlavní myšlenku všech těch dnešních textů je schopnost dobře slyšet a schopnost dobře mluvit. Tedy velmi se to hodí k tomu začátku školního nebo akademického roku. Tím „dobře mluvit“, „dobře slyšet“ se nemá na mysli jenom to, že fungují uši a dobře funguje jazyk, ale že také funguje právě, řekli bychom, ta schopnost, ochota člověka naslouchat.    Více...


Udělejte inventuru

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
29.08.2021, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
22. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Dt 4,1-2.6-8; 2. čtení Jak 1,17-18.21b-22.27; evangelium Mk 7,1-8.14-15.21-23;

Udělejte inventuru8:35

Bratři a sestry, texty, které jsme teď vyslechli, patří k 22. neděli v mezidobí, kterou prožívá celá církev. Ale zároveň se ty texty velmi hodí k tomu, co prožíváme, tedy Dny města, dny naší pospolitosti, dny, kdy usilujeme o to, aby se z nás stalo společenství.

Vlastně na začátku lidé se začali sdružovat proto, aby byli silnější, aby byli schopnější čelit nějakým protivenstvím.    Více...


Síla slov

P. Mgr. Miroslav Dibelka, SDB
22.08.2021, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
21. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Joz 24,1-2a.15-17.18b; 2. čtení Ef 5,21-32; evangelium Jan 6,60-69;

Síla slov5:11

Množství slov, které slyšíme, nás opravdu zaplavují. Kolik slov už jsme v životě slyšeli, která zněla velmi sebevědomě a důležitě, ale nakonec se ukázalo, že neměla žádnou váhu. A proto řada lidí dnes má ke slovům nedůvěru a nelze se jim vůbec divit. Avšak, co my s nimi máme v praktickém životě dělat, co my s tím naděláme? Co se slabostí slov uprostřed lidí se silnými lokty?

Co? To, co Ježíš.    Více...


Spojením Boha a člověka vzniká něco velmi krásného

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
15.08.2021 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
příslušné slovo Boží: 1. čtení 1 Kron 15,3-4.15-16; 16,1-2; 2. čtení 1 Kor 15,54-58; evangelium Lk 11,27-28;

Spojením Boha a člověka vzniká něco velmi krásného9:34

Bratři a sestry, slavíme mši svatou v předvečer mariánského svátku, a v evangeliu vlastně jsme slyšeli nějakou ženu, která chválí Pannu Marii. Chválí Ježíšovu matku. Možná tady tato žena, která takto zvolala v dnešním evangeliu, ani nevěděla, kdo je Ježíšovou matkou.    Více...


Eucharistie je prostředek, abyste dosáhli cíle

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
08.08.2021, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
19. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení 1 Král 19,4-8; 2. čtení Ef 4,30-5,2; evangelium Jan 6,41-51;

Eucharistie je prostředek, abyste dosáhli cíle9:49

Bratři a sestry, v našem životě se střídají období úspěchů a neúspěchů, situace, kdy je nám dobře, a zase naopak situace, kdy se cítíme, že jsme, jak se říká, sraženi úplně k zemi. Jede to v takových těch periodách, v těch sinusových křivkách, akorát někdy to jde rychleji nebo někdy to jde pomaleji, myslím to střídání.    Více...


Vždycky buďme k Pánu upřímní

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.08.2021, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
18. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Ex 16,2-4.12-15; 2. čtení Ef 4,17.20-24; evangelium Jan 6,24-35;

Vždycky buďme k Pánu upřímní10:50

Bratři a sestry, celá ta scéna Ježíše a lidí se přesunula vlastně do výchozího bodu, do místa, kde to začalo. Cesta z Kafarnaum na to místo, kde došlo k tomu rozmnožení chlebů, bývá taky někdy nazývána nový exodem nebo, řekli bychom, jakýmsi exodem v duchu, kdy Ježíš se snaží svým posluchačům připomenout tady tuto událost.    Více...


Vyprávět Ježíšovi, co jsme s ním zažili

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
18.07.2021, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
16. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Jer 23,1-6; 2. čtení Ef 2,13-18; evangelium Mk 6,30-34;

Vyprávět Ježíšovi, co jsme s ním zažili10:22

Bratři a sestry, úryvek, který jsme teď právě vyslechli, je takovým spojovacím článkem. Uzavírá se, řekli bychom, jedna kapitola, mám na mysli kapitolu myšlenkovou, obsahovou, kdy končí mise apoštolů tím, že se vrátí k Ježíšovi. Někdo by si mohl myslet, že ta mise nějak pro Ježíše skončila, když je poslal.    Více...


Přinášet radostnou zvěst a osvobozovat od zla

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
11.07.2021, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
15. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Am 7,12-15; 2. čtení Ef 1,3-14; evangelium Mk 6,7-13;

Přinášet radostnou zvěst a osvobozovat od zla13:24

Bratři a sestry, dnešní evangelní úryvek nám odpovídá na otázku, proč těm Dvanácti říkáme apoštolové. Když bychom se podívali do Písma svatého nebo do lekcionáře, tak zjistíme, že to Dvanáct je napsáno s velkým „D“, s velkým písmenem. Jde tedy vlastně o označení skupiny, je to jejich vlastní jméno.    Více...Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.