Středa 21.02.2024, sv. Petr Damiani, Lenka
Hledat: Vyhledat

Nesmazatelně se zapsal do našich srdcí

František Černý, starosta Veverské Bítýšky
02.04.2002, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

smuteční projev za obec Veverskou Bítýšku
zádušní mše svatá, pohřeb Mons. Stanislava Vídenského
(přepis zvukového záznamu)

Vážený pane biskupe, vážení smuteční hosté, bratři a sestry, spoluobčané. Loučíme se dnes s Monsignorem Stanislavem Vídenským, kaplanem Jeho Svatosti, farářem Veverské Bítýšky. Přišel k nám před 25 léty, provázen věřícími z jeho dřívějšího působiště Dyjákovic. Tamní obyvatelé shodně tvrdili: „Dostali jste do Veverské Bítýšky zbožného kněze a dobrého člověka.    Více...


Stanislave, přijmi náš dík za přátelství

P. Jan Pavlík, SJ
02.04.2002, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

smuteční projev za přátele a bývalé spolužáky
zádušní mše svatá, pohřeb Mons. Stanislava Vídenského
(přepis zvukového záznamu)

Moji milovaní, prožíváme velikonoční slavnost. A nebojte se, já budu velice stručný. Já toužím pouze vyjádřit především Pánu Bohu veliký dík za to, že mi dal tu milost, že jsem se v životě potkal se Stanislavem. Naše první setkání bylo v roce 1938 3. listopadu, když jsme nastupovali do brněnského alumnátu. A pak to byla setkání a loučení, jak to vždycky bývá, ale protože jsme byli vždycky křesťané, tak všechna naše setkání byla hluboce radostná a všechna naše loučení byla proniknutá velikou nádhernou nadějí.    Více...


Všichni na Vás budeme z úctou vzpomínat

PhDr. Jan Pestr, CSc., ředitel Základní školy ve Veverské Bítýšce
02.04.2002, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

smuteční projev za pedagogy a žáky Základní školy ve Veverské Bítýšce
zádušní mše svatá, pohřeb Mons. Stanislava Vídenského
(přepis zvukového záznamu)

Vážený pane biskupe, vážení pozůstalí, smuteční hosté. Přiznám se, že v této životní situaci se nacházím zcela poprvé. Jen těžko se mi budou hledat slova, kterými bych vyjádřil hlubokou úctu k člověku velice uznávanému, všestranně vzdělanému, moudrému a přitom velmi, velmi skromnému. Vážený pane Monsignore, dovolte mi, abych se jménem Základní školy, jménem žáků školy, jménem pedagogického kolektivu i jménem svým osobním s Vámi rozloučil.    Více...


Má závěť farníkům

Mons. Stanislav Vídenský, farář ve Veverské Bítýšce
24.03.2002, Veverská Bítýška

závěť Mons. Stanislava Vídenského ze dne 29. května 1990 ve Veverské Bítýšce
podle časopisu Farník č. 4, roč. X

Má závěť

Loučím se s vámi, milí farníci, a odporučuji vás do Boží ochrany. Prosím vás, zůstaňte věrni katolické víře, mějte se mezi sebou rádi, vytrvejte v dobrém, řiďte se Božími přikázáními. Mé tělo pochovejte na zdejším hřbitově a pamatujte na mne u oltáře Páně. Odpusťte mi, jestliže jsem někomu dal pohoršení. Pán Bůh vám zaplať za vaši lásku.    Více...


Bylo to krásný

Mons. Stanislav Vídenský, farář ve Veverské Bítýšce
30.12.2001, Veverská Bítýška

Vzpomínky Mons. Stanislava Vídenského a jeho neteře Marie Rodové zaznamenal Zbyněk Kosík
(zpracováno ze zvukového záznamu)

Je to skoro nepochopitelné, že nás Mons. Stanislav Vídenský opustil. Co pamatuji, tak tu byl. Byl jistotou. Byl stromem s pevně zapuštěnými kořeny, který nevyvrátí žádná vichřice. A teď tu s námi není. Je těžké se s tím smířit.

O těchto Vánocích, v neděli, na Svátek Svaté Rodiny, jsem pana děkana navštívil. Byl zesláblý, a přesto se rozzářil, když se ve vzpomínkách vrátil daleko zpět.    Více...


Výzva k postu a modlitbě za mír ve světě

Jan Pavel II., papež
09.12.2001, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

dopis čtený během homilie
2. neděle adventní
(přepis zvukového záznamu

Drazí bratři a sestry,

mezinárodní scénu nadále dnes zneklidňují povážlivá napětí. Nemůžeme nevzpomenout těžkých utrpení, která postihla a ještě postihují tolik našich bratří a sester ve světě. Tisíce nevinných obětí přetěžkých atentátů 11. září, nesčetné osoby, které byly přinuceny opustit svá obydlí, aby zakusili cizinu a často krutou smrt. Starci a děti vystavěni riziku smrti zimou nebo hladem.    Více...


Dopis národního ředitele Papežského misijního díla k Misijní neděli

P. Mgr. Ing. Jiří Šlégr, národní ředitel Papežského misijního díla
14.10.2001, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

dopis čtený při bohoslužbě
neděle před Misijní nedělí
(vyšlo jako příloha č. 2 ACEB 08/2001)

Milí přátelé,

„Letos je to 75 let od ustanovení Misijní neděle papežem Piem XI., který vyhověl žádosti Papežského misijního díla šíření víry určit den modlitby a podpory misií tak, aby byl slaven ve stejný den v každé diecézi, farnosti a instituci katolického světa. Od té doby je Misijní neděle zvláštní příležitostí, která připomíná Božímu lidu neustálou platnost jejího misijného mandátu, neboť misie je věcí všech křesťanů.    Více...


Křesťan po biřmování

P. Mgr. Jakub Holík, vojenský kaplan ve Vyškově
04.10.2001, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

promluva po mši svaté
8. den novény 9denní duchovní obnovy farnosti Veverská Bítýška, téma „Křesťan po biřmování – další vzdělávání“
(přepis zvukového záznamu)

Stojím tady před vámi jako jeden z těch v mé třídě. Chtěl bych na začátek říct, že nevím, o čem tady mluvili bratři kněží přede mnou, takže se dopředu omlouvám, že některé věci budu říkat také já, tak abyste mi to prominuli. Když si čteme evangelia, tak jsou čtyři, a každé má svůj pohled na Krista. Tak snad i naše pohledy jsou možná v něčem různé, ale Kristus je jeden, a my se nějak snažíme žít, každý sám, specificky, svůj druh křesťanství, svůj pohled na svůj život z víry, a myslím si, že se to může navzájem velice pěkně doplňovat.    Více...


Nepodléhat mínění davu

P. Ing. Petr Koutský, farář v Rosicích
03.10.2001, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

promluva po mši svaté
7. den novény 9denní duchovní obnovy farnosti Veverská Bítýška, téma „Evangelizace“
(přepis zvukového záznamu)

Bratři a sestry, tak jsem dostal za úkol hovořit o nové evangelizaci, tedy o tom, jak máme lidem v naší blízkosti přiblížit víru. Nedávno jsem byl na pohřebním obřadu, který vedl farář církve československé-husitské, a v té pohřební řeči s jakýmsi velikým smutkem hovořil o veliké krizi křesťanství v naší zemi. A svoji úvahu doložil statistikou.    Více...


Ano a rád, i když je to těžké

P. Stanislav Krátký, probošt v Mikulově
01.10.2001, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

promluva po mši svaté
5. den novény 9denní duchovní obnovy farnosti Veverská Bítýška, téma „Biřmování – ovoce darů Ducha svatého“
(přepis zvukového záznamu)

Já když vás poslouchám, třeba při pobožnosti, tak si uvědomuji, že bych se tady mnoho ještě naučil – u vás, víte. Protože některé modlitby, i tady tu novénu, co konáte, to je takové originální. Čili, Pán Bůh zaplať. Já řeknu ještě několik slov vám všem, ale hlavně vám, kteří přijmete Ducha svatého. Já bych vám nejprve připomněl – ta myšlenka: „Ať tvář Kristova září v našich tvářích,“ je velmi významná.    Více...


Mé dětství ve farnosti svatého Jakuba Zebedea ve Veverské Bítýšce

Iren Bartošek
26.07.2000

rukopis

Toto pojednání procházelo mou myslí několik roků. Jak už to s blížícím se stářím bývá, člověk stále více přemítá o svém životě. Vzpomínky okrašlují podzim a počínající zimu lidského věku.

Proč nepíši o svém životě, ale o svém dětství?

Má maminka mě vedla k Pánu Bohu. Můj dědeček Rajmund mi napsal do památníku.

„S Bohem začni každé dílo,
podaří se ti, až milo.
Bez Božího požehnání
marné lidské namáhání."

Přes tuto výchovu jsem se od Pána Boha odvrátil.    Více...


Svatý týden

P. Stanislav Vídenský, farář ve Veverské Bítýšce
08.04.1993

úvodník v časopisu Farník, č. 5, roč. I

Církev má svůj liturgický rok a v něm ve zkratce vždy znovu prožívá hlavní tajemství víry. Žít s církví znamená prožívat její rok s prostřednictvím jejích slavností, svátků, památek i všedních dní obohacovat svou mysl i srdce. Vrcholem a nejposvátnějším úsekem církevního roku je Svatý týden, poslední týden doby svatopostní. Liturgie oslavuje vroucností mluvy a bohoslužebnou symbolikou nejpamátnější událost v dějinách země i nebe: Dokonání našeho vykoupení.    Více...


Teploměr farnosti

P. Stanislav Vídenský, farář ve Veverské Bítýšce
14.03.1993

úvodník v časopisu Farník, č. 4, roč. I

Středem veškerého života musí být u katolíka Pán Ježíš. Je s námi přítomen ve svátosti oltářní. Chceš-li poznat, jak vypadá náboženský život v některé obci, všimni si, jaký tam mají vztah k Ježíši Kristu ve svátosti oltářní, a víš vše. A nejen v jednotlivých obcích, i v dějinách můžeme poznat ze vztahu ke svátosti oltářní, jak vypadá náboženský život. První křesťané byli horliví a dovedli za víru i život položit. A hle, čteme o nich, že přijímali Tělo Páně, kdykoliv byli na mši svaté.    Více...


Ty a farní kostel

P. Stanislav Vídenský, farář ve Veverské Bítýšce
21.02.1993

úvodník v časopisu Farník, č. 3, roč. I

Světová Církev katolická se svými 500 milióny členů tvoří velikou rozsáhlou rodinu, říši Boží na zemi. Její hlavou je Ježíš Kristus a jeho viditelným zástupcem na zemi svatý Otec. Tato veliká křesťanská rodina se dělí na menší celky, diecéze a farnosti. I každá farnost je velikou rodinou. Všichni cítí, že jsou dětmi a členy této rodiny. Jejich duchovním otcem je farář. O první farní obci v Jeruzalémě čteme, že všichni byli jedno srdce a jedna duše.    Více...


Slovo života pro věřící na měsíc březen 1983

P. Arnošt Korec, farář v Adamově
01.03.1983

list věřícím

Kdo z vás je bez hříchu, hoď první na ni kamenem (Jan 8,7).

Když Ježíš učil ve chrámě, přivedli učitelé Zákona a Farizeové ženu přistiženou při cizoložství a řekli mu: „... v Zákoně nám Mojžíš přikázal takové (ženy) kamenovat. Co říkáš ty?“

Touto žádostí ho chtěli přivést do úzkých. Kdyby se totiž Ježíš postavil proti kamenování, mohli by ho obžalovat, že jedná proti Zákonu. Podle Zákona měli totiž přímí svědkové viny začít házet kamení na toho, kdo zhřešil a lid pak měl pokračovat.    Více...


Slovo života pro věřící na měsíc únor 1983

P. Arnošt Korec, farář v Adamově
01.02.1983

list věřícím

„Na tvé slovo spustím sítě.“ (Lk 5,5).

Když Ježíš přestal mluvit k zástupům z lodi, která patřila Šimonovi Petrovi, řekl jemu a jeho společníkům, aby spustili své sítě do moře. Šimon poznamenal, že se celou noc marně lopotili, ale pak dodal: „Na tvé slovo spustím sítě.“

Když to udělali, zahrnuli tak velké množství ryb, že se jim sítě téměř trhaly. Jeho společníci mu přišli na pomoc, naplnili obě lodi tak, že se skoro potápěly. Šimon, pln úžasu, stejně jako jeho společníci Jakub a Jan, padl Ježíšovi k nohám a prosil ho, aby od něho odešel, protože je hříšný člověk.    Více...


Slovo života pro věřící na měsíc leden 1983

P. Arnošt Korec, farář v Adamově
01.01.1983

list věřícím

„Já jsem ... život“ (Jan 14,ž).

Na tento měsíc připadá týden modliteb za sjednocení křesťanů. Je to výzva pro každého Kristova následovníka, aby věnoval soustředěnou pozornost vůdčí myšlence pro tento rok: „Kristus – život světa“. Abychom ji mohli hlouběji prožít, zvolil jsem si jako „slovo“ na leden to, co Pán Ježíš slavnostně prohlásil sám o sobě.

„Já jsem život“.

Ale čím to je, že Ježíš může o sobě říci: „Já jsem ...    Více...


Slovo života pro věřící na měsíc prosinec 1982

P. Arnošt Korec, farář v Adamově
01.12.1982

list věřícím

Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky (Mk 1,3)

Adventní doba nás vyzývá žít nové „slovo“. Evangelista Marek je přijímá od Izaiáše, proroka útěchy. První křesťané je vztahovali na Jana Křtitele, Ježíšova předchůdce.

A církev v této předvánoční době nám představuje Předchůdce Páně a vyzývá nás k radosti, protože Jan Křtitel je jako královský posel, který ohlašuje příchod krále. Ten je již na cestě. Je blízko doba, kdy Pán splní své přísliby, odpustí hříchy, přinese spásu.    Více...


Slovo života pro věřící na měsíc listopad 1982

P. Arnošt Korec, farář v Adamově
01.11.1982

list věřícím

„Jdi, tvá víra tě uzdravila“ (Mk 10,52.)

Když Ježíš vycházel z Jericha a velký zástup s ním, slepý žebrák, kerý seděl u cesty, začal volat: „Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ Mnozí mu domlouvali, aby mlčel, ale on volal tím hlasitěji. Ježíš ho dal zavolat a řekl mu: „Co chceš, abych ti učinil?“ Slepec mu řekl: „Mistře, ať vidím!“ A Ježíš praví:

„Jdi, tvá víra tě uzdravila“.

Vidíme, že Ježíš, než učinil zázrak, vyžaduje víru.    Více...


Slovo života pro věřící na měsíc září 1982

P. Arnošt Korec, farář v Adamově
01.09.1982

list věřícím

Svádí-li tě ke hříchu tvoje noha, usekni ji! Je pro tebe lépe, abys vešel do života chromý, než abys s oběma nohama byl uvržen do pekla (Mk 9,45.)

Těmito slovy Ježíš vybízí useknout si nohu, kdyby sváděla ke zlému. Předtím řekl totéž o ruce. Pak o oku. Je jasné, že tyto výrazy nelze brát doslova: Ježíš určitě nenabádá k mrzačení, které by nebylo k ničemu. Třikrát naléhavě opakuje svou výzvu a tím ukazuje, že jeho požadavek z hlediska mravního je zcela zásadní.    Více...Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.