Středa 21.02.2024, sv. Petr Damiani, Lenka
Hledat: Vyhledat

Pozvánka na 5. celostátní setkání mládeže a 9. diecézní pouť rodin

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský
14.08.2012, Žďár nad Sázavou

14. – 19. srpna 2012

Milí mladí přátelé,

s mnohými z vás jsem se setkal na Diecézním setkání mládeže v brněnské katedrále před Květnou nedělí a dnes píšu nejen vám, ale i ostatním, kteří třeba do Brna nemohli přijet, abych vás pozval na Celostátní setkání mládeže, které se bude konat od 14. do 19. srpna letošního roku právě v brněnské diecézi, a to ve Žďáru nad Sázavou. Byla by škoda, kdybyste tuto šanci promarnili. Ve Žďáru nad Sázavou bude možnost setkat se s druhými, v tichu přemýšlet o slovech evangelia a zakusit Ježíšovu blízkost.    Více...


Slovo biskupů k situaci ve společnosti

čeští a moravští biskupové
25.04.2012

Bratři a sestry,

jako pastýři církve si uvědomujeme svoji spoluzodpovědnost za všechny, kdo společně s námi žijí v naší vlasti. Tímto naším dopisem se chceme obrátit především na ty z vás, na které v současné době doléhá složitá ekonomická situace.

Víme, že cesta nezbytných reforem nyní tíživě dopadá především na sociálně slabé, na vícečlenné rodiny či na některé skupiny seniorů. Bolestně také zasahuje ty, kterým se i přes poctivé úsilí nedaří nalézt práci. Vnímáme, že pro mnohé otce i matky rodin, pro mnohé mladé i starší lidi není marná snaha nalézt práci jen ekonomickou otázkou, ale také problémem uchování si vědomí vlastní důstojnosti a sebeúcty.    Více...


Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha k roku biřmování 2012

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský
18.09.2011

dopis čtený na bohoslužbě v neděli 18. září 2011

Biřmování – svátost k naplnění křestní milosti

Příprava k oslavě 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu

Milé sestry, milí bratři,

nezdá se vám to také nespravedlivé? Dělníci, kteří na vinici dřeli celý den, sice dostali mzdu, na které byli předem domluveni, ale koho by nerozčílilo, že ti, kterým se nechtělo pracovat a nechali se najmout až na poslední hodinu, dostali od hospodáře víc, než si zasloužili?

Přestože na začátku evangelního úryvku (tedy radostné zvěsti pro nás) bylo jasně řečeno, že uslyšíme podobenství o nebeském království, a také dobře chápeme, kdo je ten hospodář, který najímá k práci, přesto z toho nemáme radost – spíše v nás zůstává pocit určité nespravedlnosti.    Více...


List biskupů k modlitbám za pronásledované křesťany ve světě

čeští a moravští biskupové
22.05.2011

dopis čtený na bohoslužbě v neděli 22. května 2011

Sestry a bratři,

Následující velikonoční neděle je věnována modlitbám za pronásledované křesťany ve světě. Modlitba nezná hranic a je velikým Božím darem, že v ní můžeme být duchovně spojeni s těmi, kdo potřebují naší pomoci. Je smutnou skutečností, že celá desetina z celkového počtu křesťanů ve světě – tj. 200 milionů- je vystavena pronásledování, které má různé podoby a intenzitu v různých státech naší planety. Nemalý počet položí život za Krista při misijní a charitativní činnosti nebo během různých násilných výpadů ze strany nepřátelských sil.    Více...


Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha k prožívání velikonočního tridua

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský
10.04.2011

dopis čtený na bohoslužbě v neděli 10. dubna 2011

Utrpení a smrt jsou bránou slávy Kristova vítězství

Milé sestry, milí bratři,

sportovci znají klíčové okamžiky utkání. V nich se rozhoduje o výsledku. Ale to je jen hra. Každý člověk prožívá podobné chvíle, které rozhodují o tom, jak se bude odvíjet dál jeho život. Mohou to být vnější věci jakými je maturita či výuční list, ale ještě zásadnější rozhodnutí jako komu důvěřovat, koho si vzít za manžela, manželku, jak se vyrovnat s nevyléčitelnou nemocí nebo se ztrátou někoho blízkého.    Více...


Křest je velký Boží dar

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský
06.03.2011

Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha k Roku křtu 2011
příprava k oslavě 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu
(dopis čtený při bohoslužbě v neděli 6. března 2011)

Milé sestry, milí bratří, milé děti,

je tomu rok, co jste vyslechli společný pastýřský list biskupů naší země, kterým byla vyhlášena tříletá příprava na jubilejní rok 2013, kdy si budeme připomínat jedenáctisté padesáté výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na území, kde žijeme.    Více...


Prohlášení biskupů k situaci ve společnosti

čeští a moravští biskupové
13.02.2011

dopis čtený na bohoslužbě v neděli 13. února 2011

Vážení spoluobčané,

při prvním zasedání ČBK v tomto roce jsme si daleko silněji než kdy jindy uvědomili svou sounáležitost s občany našeho státu, kdy v situaci, ve které se všichni společně ocitáme, vede nás křesťany příkaz lásky k Bohu a k bližnímu k tomu, abychom Vás oslovili ve skutečném zájmu o dobro celku.

Po listopadu 1989 jsme byli všichni nadšeni svobodou. Po půlstoletí života v diktaturách jsme se radovali z obnovené demokracie.    Více...


DOPIS NÁRODNÍHO ŘEDITELE PMD K MISIJNÍ NEDĚLI

P. Mgr. Ing. Jiří Šlégr, národní ředitel Papežského misijního díla
24.10.2010

Drazí přátelé misií,

nedávno mi jeden misionář vyprávěl, co zažil: „Šel jsem navštívit chudou rodinu, která žila v těžko dostupném terénu asi 3 hodiny cesty vysoko v horách. Jejich obydlí bylo velmi prosté. Překvapilo mě, když mi k obědu připravili pečené kuře. Protože jsem žádná zvířata v okolí domku běhat neviděl, zeptal jsem se, zdali ještě nějaká kuřata mají. Sami by se jistě nepochlubili, že mi dávají to poslední. Na jejich tvářích však byla vidět radost, že pro mě měli z čeho připravit hostinu.    Více...


Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha „VEZMI A ČTI“

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský
12.09.2010

(příprava k oslavě 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu)

Milé sestry, milí bratři,

velký učitel církve sv. Řehoř Veliký říká, že „Písmo svaté je dopisem všemohoucího Boha svému stvoření; v něm se učí poznávat Boží srdce v Božích slovech“ (Registr. Epist. IV, 31; PL 77, 706).

Česká biskupská konference vyhlásila na první postní neděli tohoto roku společným pastýřským listem přípravu na rok 2013, kdy si budeme připomínat výročí 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje na naše území.    Více...


Pastýřský list k první neděli postní 2010

21.02.2010

(kterým se vyhlašuje pastorační program)

Milovaní bratři a sestry, vstupujeme do postní doby, která má být dobou intenzivnějšího duchovního života. Připravujeme se na hlavní svátky církevního roku – Velikonoce. Současně chceme dnes zahájit delší přípravu na výročí 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje. Víme, že oslava cyrilometodějských výročí před 150 lety znamenala velké náboženské i národní probuzení. Před padesáti lety byla tichým, ale mocným, povzbuzením pro utlačenou církev.    Více...


Pátý pastýřský list biskupů k návštěvě papeže Benedikta XVI. v ČR

06.09.2009

dopis čtený na bohoslužbě v neděli 6. září 2009

Zahájení novény

Milé sestry, milí bratři,

návštěva Svatého otce Benedikta XVI. se již velmi přiblížila a v této závěrečné fázi příprav bychom vás všechny chtěli pozvat k novéně, devítidenní intenzívní modlitbě a závěrečné duchovní přípravě na setkání s hlavou naší církve. Brožurka nazvaná Novéna k přípravě na setkání se Svatým otcem, kterou můžete obdržet například prostřednictvím vašeho duchovního správce, nám na této společné cestě duchovní přípravy bude dobrým vodítkem.    Více...


Čtvrtý pastýřský list biskupů k návštěvě papeže Benedikta XVI. v ČR

09.08.2009

dopis čtený na bohoslužbě v neděli 9. srpna 2009

O lásce

Drazí bratři a sestry,

věřícího člověka, který rok co rok prochází svátky liturgického roku, tyto svátky vždy znovu a znovu nově inspirují. Letos prožíváme přípravu na návštěvu Sv. otce Benedikta XVI. a v době, kdy slavíme dva významné svátky, svátek Proměnění Páně a slavnost Nanebevzetí Panny Marie, chceme se společně s Vámi zamyslet nad třetím tématem papežské návštěvy, nad ctností lásky.

Za oběma svátky, kdy jsme zahleděni do nebeské slávy, objevujeme lásku Boží i lidskou.    Více...


Třetí pastýřský list biskupů k návštěvě papeže Benedikta XVI. v ČR

28.06.2009

dopis čtený na bohoslužbě v neděli 28. června 2009

O naději

Milé sestry, milí bratři,

při slavnosti svatých apoštolů Petra a Pavla, patronů brněnské diecéze, se celá církev obrací k Římu. V tento den si vždy připomínáme svou jednotu a dva pilíře stavby, která není stavěna z kamene, ale z živých lidí, kteří církev vytvářejí. Tentokrát, když uzavíráme Rok sv. Pavla, vystupuje před námi postava člověka, který dovedl oslovit mnohé národy, hájit a hlásat ryzí evangelní zvěst.    Více...


Druhý pastýřský list biskupů k návštěvě papeže Benedikta XVI. v ČR

24.05.2009

dopis čtený na bohoslužbě v neděli 24. května 2009

O víře

Milé sestry a bratři,

před časem jsme zahájili přípravu na návštěvu Svatého otce v naší zemi a již po je¬jím prvním měsíci si uvědomujeme, že témata přípravy sahají dál než jen k očekávané návštěvě. Věřím, že vám brožurka vydaná pro tento účel nabízí potřebné inspirace.

Všichni vnímáme a často prožíváme, že postavení katolicky věřícího křesťana v naší současné společnosti není jednoduché. Na jedné straně od nás společnost mnoho očekává, na druhé straně jí stále nějak překážíme, protože jsme jiní.    Více...


Pastýřský list biskupů k návštěvě papeže Benedikta XVI. v ČR

19.04.2009

dopis čtený na bohoslužbě v neděli 19. dubna 2009

Milé sestry a milí bratři,

na závěr velikonočního týdne a v den výročí zvolení Benedikta XVI. papežem vám oznamujeme radostnou zprávu. Ve dnech 26. – 28. září letošního roku nás navštíví Svatý otec. Pro celou naši zem je to veliká pocta. Pro nás, katolické křesťany, je to navíc zvláštní radost. Navštíví nás náš otec. Společenství církve v naší zemi je du¬chovní rodinou, která by se na setkání s papežem měla zcela samozřejmě a spontánně připravovat.    Více...


Společný pastýřský list biskupů

26.10.2008

dopis čtený na bohoslužbě v neděli 12. října 2008

Drazí bratři a sestry,

v poslední době se v naší společnosti, a zvláště ve sdělovacích prostředcích, mnoho mluví o etických otázkách, které se týkají lidského života. Vydávají se a připravují zákony, které závažným způsobem ovlivňují postoje lidí. Církev k těmto otázkám vydala řadu dokumentů. Většina z nich je sice dostupná i v češtině, avšak seznamuje se s nimi jen omezený okruh zájemců. V tomto dopise proto chceme s jejich obsahem velmi stručně seznámit co nejširší okruh věřících.    Více...


Dopis k Misijní neděli

P. Mgr. Ing. Jiří Šlégr, národní ředitel Papežského misijního díla
19.10.2008

dopis čtený na bohoslužbě v neděli 12. října 2008

Milí přátelé,

jeden kněz z Afriky mi vysvětlil, jak dopadla studie zaměřená na chudobu v jeho farnosti: „Lidé bydlí v chatrčích z trávy, nosí roztrhané šaty a jsou velmi chudí. Pitná voda stačí jen pro 30 % obyvatel a vodou se šíří nakažlivé nemoci jako je cholera a úplavice. Kvůli nedostatku jídla jí většina jen 1x denně. Hygienická zařízení jsou na ubohé úrovni, děti nemohou chodit do školy, chybí finance na základní školní pomůcky.    Více...


Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha k zahájení Roku svatého Pavla

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský
29.06.2008

dopis čtený na bohoslužbě v neděli 29. června 2008

Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě,
milé sestry, milí bratři, milé děti,

při příležitosti dvoutisícího výročí narození svatého Pavla se bude od 29. června 2008 do 29. června 2009 konat jubilejní rok věnovaný tomuto velkému apoštolovi národů. Rok svatého Pavla vyhlásil loni v římské Bazilice svatého Pavla za hradbami v předvečer slavnosti svatých Petra a Pavla Svatý otec Benedikt XVI.

Papež tehdy připomněl: „Kristus i dnes potřebuje apoštoly ochotné obětovat se.    Více...


Dopis k Misijní neděli

P. Mgr. Ing. Jiří Šlégr, národní ředitel Papežského misijního díla
21.10.2007

dopis čtený na bohoslužbě v neděli 7. října 2007

Milí přátelé,

rád bych využil této příležitosti a poděkoval Vám všem, kteří si uvědomujete důležitost misijního úsilí a zapojujete se do pomoci nejchudším. Vaše modlitby, oběti a skutky lásky úžasným způsobem přispívají do misijních pokladů Církve. Mám velkou radost, že jste během loňského roku věnovali na misie skrze Papežská misijní díla rekordních více než 25,6 milionů Kč. Díky Vám se tak našla pomoc pro 80.    Více...


Slovo ČBK a Ekumenické rady církví

10.11.2006

Slovo České biskupské konference a Ekumenické rady církví v ČR ke 3. evropskému ekumenickému shromáždění v Sibiu v Rumunsku

Milé sestry a milí bratři!
Z podnětu Konference evropských církví (KEK) a Rady evropských biskupských konferencí (CCEE) ve spolupráci s Papežskou radou pro jednotu křesťanů se 4. – 9. září 2007 uskuteční v Sibiu v Rumunsku 3. evropské ekumenické shromáždění. Navazuje na dvě předcházející ekumenická shromáždění, která se konala v roce 1989 v Basileji a v roce 1997 ve Štýrském Hradci.    Více...Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.