Pátek 14.06.2024, sv. Anastáz, Roland
Hledat: Vyhledat

Láska Kristova nás mocně pobízí

P. Stanislav Krátký, probošt v Mikulově
09.08.2003, Mikulov

(přepis zvukového záznamu)

Já jsem potěšen, že mohu několik slov poslat farnosti Veverské Bítýšce. Dokonce někteří mě znají, dokonce se mně zdá, že některé rodiny mě znají ještě z mého mládí. Kdysi se ke mně hlásily. Možná si na to vzpomenou. A rád na ně vzpomínám. Např. na rodinu Svobodovu, která bydlela také v Brně na ulici, která se jmenovala Na kopečku. Tak veliký pozdrav celé rodině. A vím, že také někteří se ke mně hlásili v Brně, možná to bylo u sv. Michala, a mě to velmi potěšilo.    Více...


Ježíš je důvodem k naději

Středoevropské biskupské konference
03.08.2003, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

pastýřský list věnovaný církvi v Bosně a Hercegovině a čtený při bohoslužbě (přesunuto z minulé neděle)
18. neděle v mezidobí
(podle pastorační příručky České biskupské konference „Kristus - naděje Evropy. Středoevropské katolické dny 2003-2004“).

Každá naděje je ze své podstaty zaměřena na budoucnost. Aby se naše naděje stala konkrétní a nezůstala ideou, je nutné čelit výzvě konkrétní přítomnosti, a to na místě, kam nás Bůh postavil, abychom rostli, rozkvétali a přinášeli ovoce.    Více...


Kde stál starý kostel sv. Jakuba?

Zbyněk Kosík
10.07.2003, Veverská Bítýška

Farní kostel sv. Jakuba Staršího ve Veverské Bítýšce není původním bítýšským kostelem. Začal se stavět v r. 1771 jako náhrada za již nevyhovující starý kostel sv. Jakuba. To, co o starém kostele víme, není mnoho. Přehledně zpracované informace můžeme najít v publikaci Karla Eichlera Paměti panství Veverského (1891), který byl v Bítýšce v letech 1880–1892 farářem. Eichler použil pro svou monografii veverského panství, která je věnována především obci Veverské Bítýšce, řadu pramenů, které nám už nejsou dostupné.    Více...


Kristus – naděje pro Evropu

Středoevropské biskupské konference
01.06.2003, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

pastýřský list čtený při bohoslužbě
7. neděle v mezidobí
(podle pastorační příručky České biskupské konference „Kristus - naděje Evropy. Středoevropské katolické dny 2003-2004“).

Drahé sestry, drazí bratři!

„Bůh, dárce naděje, ať vás naplní samou radostí i pokojem ve víře, abyste prospívali v naději s mocnou pomocí Ducha svatého“ (Řím 15,13). Těmito slovy sv. Pavla se my, arcibiskupové a biskupové z osmi středoevropských zemí, poprvé společně obracíme na věřící a zveme je zároveň na Středoevropské katolické dny.    Více...


Nyní odcházím do důchodu..

P. František Šrámek, výpomocný kněz-důchodce ve Veverské Bítýšce
06.04.2003, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

promluva po mši svaté
Představení nového kněze ve farnosti

Jmenuji se František Šrámek. Narodil jsem se 1. prosince 1920 v Moravských Knínicích. Obecnou školu jsem navštěvoval v Mor. Knínicích, gymnázium v Brně, ul. legionářů, později V aleji, později Kapitána Jaroše. Maturoval jsem 15. května 1941. Do alumnátu jsem vstoupil 1. října 1941. Vysvěcen na kněze jsem byl 5. července 1946 biskupem Karlem Skoupým.

Kaplanem jsem byl ustanoven 1. 9. v Moravských Budějovicích.    Více...


Otec Stanislav byl dobrým kamarádem

P. Stanislav Pravec, výpomocný kněz-důchodce v Křižanovicích u Bučovic, bývalý farář a děkan
02.04.2003, Křižanovice u Bučovic

Studoval jsem s O. Stanislavem Vídenským theologii na theol. institutu v Brně, Antonín. 1. Fakulty tehdy byly zrušeny. Studijní léta jsme prožívali ve velmi vážné době válečné. Pan regens Dr. Skoupý se snažil býti opravdovým otcem, prozíravým „ředitelem“, zvláště tehdy, kdy pod záminkou tisku a šíření letáků proti Říši vpadli v noci do budovy alumnátu gestapáci. Museli jsme se shromáždit v refektáři, gestapák lámanou češtinou nám oznámil, že jsme všichni zatčeni. Ale Prozřetelností Boží a prozíravostí p.    Více...


My se za Vás, otče děkane, modlíme

Pohlovi
31.03.2003

Milí farníci, 24. 3. 2003 uplynul rok ode dne, kdy si Pán života a smrti k sobě povolal našeho faráře Mons. Stanislava Vídenského. V souvislosti s tímto výročím bychom zde chtěli uvést jednu vzpomínku od otce Pavla Dokládala z Koclířova u Svitav:

   Více...

Moje vzpomínka na Otce Stanislava

P. Mgr. Karel Orlita, student kanonického práva na Papežské Lateránské univerzitě v Římě
24.03.2003, Řím

Ne pouze vzpomínka na Otce Stanislava…

Jistě všichni jsme chodili nebo chodíme do školy, a jistě také každý z nás ví, k čemu slouží školní tabule. Učitel na ni píše nové učivo a pak, až je po hodině, tak ji smaže a v druhé hodině se začíná od znovu. Naše paměť někomu může připadat také jako taková školní tabule. Uběhne čas a vše se smaže a jde se dál. Ale jsou věci a lidé, na které se nedá zapomenout, není možné něco jednoduše smazat a zavřít. Pro mne tím, kdo zůstane ne pouze v paměti, ale v srdci, je můj duchovní otec Stanislav.    Více...


Moje vzpomínky na pana děkana

PhDr. Vladimír Krátký
01.01.2003

O mons. Stanislavu Vídenském už bylo v této rubrice napsáno mnoho pravdivého. Také pohřební projevy farníků, spolubratří kněží i příbuzných ukázaly, že Veverská Bítýška měla 26 let vynikajícího duchovního pastýře, dobrého člověka.

Přemýšlel jsem, co k tomu všemu ještě dodat. Promítl jsem si v mysli ta četná setkání nejen v kostele, ale i při jiných příležitostech, a uvědomil jsem si, jakým byl pro nás pan děkan vzorem. O mnoha lidech slyšíme nebo i sami říkáme: „Káže vodu, ale pije víno,“ ale v případě Otce Stanislava tomu tak nikdy nebylo.    Více...


Vzpomínky na P. Arnošta Korce

Mgr. Josef Janšta, jáhen
12.11.2002

P. Arnošt Korec se zapsal nesmazatelně do mého dětství a mládí. Byla to osobnost, která nás tehdy mladé strhávala a svou autoritou ukazovala cestu v nelehké době komunistické diktatury. Jeho jistota ve víře a pevný postoj vůči tehdejší státní i obecní správě přispívaly nemalou měrou k výchově zásadových katolíků, kteří jsou páteří bítýšské farnosti dodnes.

Bylo mi osm roků, když se obcí šířila zpráva o novém duchovním správci. Z jeho tehdejší charakteristiky si pamatuji jediné: měl 46 roků.    Více...


Dopis národního ředitele Papežského misijního díla k Misijní neděli

P. Mgr. Ing. Jiří Šlégr, národní ředitel Papežského misijního díla
13.10.2002, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

dopis čtený při bohoslužbě
28. neděle v mezidobí, neděle před Misijní nedělí
(vyšlo jako příloha č. 1 ACEB 09/2002)

Milí přátelé,

v tuto dobu se celý svět spojuje v misijní modlitbě a dává do společného i dary tak potřebné na pomoc lidem v bídě. Misijní neděli, na kterou se letos připravujeme, slaví všichni křesťané světa již 77. rok. Jen o jeden rok méně je patronkou misií sv. Terezie s Lisieux, která píše: „Pochopila jsem, že církev má srdce, a to srdce že plane láskou.    Více...


Buďte srdečně vítán

PhDr. Vladimír Krátký
15.09.2002, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

uvítání nového faráře P. ThLic. Marka Hlávky

Důstojný pane faráři, Otče Marku! Ještě než začneme slavit první společnou mši svatou, dovolte mi, abych Vás jménem farníků mezi námi co nejsrdečněji přivítal. Vítat nového faráře – to už ve Veverské Bítýšce dlouho nebylo, neboť Váš předchůdce, náš milý Otec Stanislav, působil mezi námi skoro 26 let. Letos na jaře nás však opustil, Pán života a smrti jej povolal k sobě a my jsme rádi, že jsme se dnes po půl roce dočkali jeho nástupce.    Více...


Chtěl bych tady být pro všechny

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
15.09.2002, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

promluva při mši svaté
„Nástupní řeč“ nového faráře
(přepis zvukového záznamu)

Bratři a sestry, asi by bylo dobré a slušné na úvod se trochu představit. Jmenuji se Marek Hlávka, narodil jsem se v Brně v Židenicích, je mi 38 let, knězem jsem 12 let, letos v červnu to bylo 12 let od svěcení. Za těch dvanáct let jsem toho relativně dost prošel. Začínal jsem ve Žďáru nad Sázavou jako kaplan, tam jsem byl 1 a půl roku, potom jsem dostal farnosti úplně na jihu Moravy: Dyjákovičky, Chvalovice, Vrbovec a Načeratice.    Více...


Pár vzpomínek na Otce Stanislava

Bc. Pavel Pacek, bohoslovec na Papežské Lateránské univerzitě v Římě
25.08.2002, Řím

Mám-li vzpomenout Otce Stanislava, musím nejprve vzpomenout dvě významné události, dvě strategické budovy a jedinečnou osobu z naší obce. Totiž kněz patří na faru a do kostela. Právě. Tam to začalo. Ty dvě budovy; tyto dvě mě nejvíce přitahovaly (byly pro mě totiž nejvíce neznámé) už jako kluka, chodíval jsem kolem nich každý den do školy a vždy, když jsem se chtěl dostat do městečka. Ještě jsem nevěděl, co je uvnitř, ne že by mě to až tak zajímalo, nicméně zvědavý jsem byl. Ale ten hlavní element jsem ještě neprozradil.    Více...


Prosme Pána žně

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský
23.06.2002, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

pastýřský list čtený při bohoslužbě
12. neděle v mezidobí
(přepis zvukového záznamu)

Milé sestry a bratři, milá mládeži,

chci se s vámi podělit o jednu starost, která se dotýká nás všech. Tou starostí je klesající počet povolání. Přesnější by bylo říci: klesající počet kladných odpovědí na pozvání k životu prožívanému ve společenství Otce s Ježíšem Kristem v Duchu Svatém. Na besedách ve farnostech často odpovídám na vaši otázku, kolik se přihlásilo kandidátů kněžství.    Více...


Vzpomínka na † Msgre Stanislava Vídenského

P. Jan Pavlík, SJ
28.05.2002, Velehrad

Než přistoupím k zcela osobní vzpomínce na P. Stanislava, pro dobré porozumění našeho vztahu má pisatel této vzpomínky za to, že musí něco uvést o životě v brněnském alumnátě, kde se poprvé s P. Stanislavem Vídenským poznal.

Brněnský alumnát byl jednak pětileté studium bohosloví na diecezním teologickém Institutu, jednak výchovné zařízení – seminarium majus – kněžský seminář brněnské dieceze. Život v tomto alumnátě byl řízen regentem, který řídil profesorský sbor, řídil bohoslovce posluchače, řídil sloužící personál, jak řeholní sestry, tak několik civilů.    Více...


Děkuji Otče Stanislave

P. Mgr. RNDr. Miroslav Kazík
02.04.2002, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

smuteční projev za farnost Dyjákovice
zádušní mše svatá, pohřeb Mons. Stanislava Vídenského
(přepis zvukového záznamu)

Milý Otče Stanislave, milý Otče biskupe, spolubratři, přátelé. Děkuji Otci Stanislavovi za obec Dyjákovice, kde jsem nyní správcem. Otec Stanislav tam přišel 22. srpna 1949 a odešel 1. července 1976 po 27 letech. Když přišel do této obce, neměl ještě 30 let, když odcházel, měl 57. Strávil v této obci nejlepší léta, kdy má člověk nejvíce sil. V tom vidím velkou Boží přízeň pro tuto obec, že dostala takového kněze.    Více...


Děkuji Vám za Váš příklad

P. Mgr. Ing. Pavel Habrovec
02.04.2002, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

smuteční projev za kněze
zádušní mše svatá, pohřeb Mons. Stanislava Vídenského
(přepis zvukového záznamu)

Drahý Otče biskupe, milí přátelé. Ta slova, která tady teď znějí, jsou důležitá pro nás. Protože potřebujeme příklad. A já bych se chtěl teď, Otče, rozloučit s Vámi za nás kněze, které jste doprovázel na cestě k oltáři. Za ty, které jste doprovázel v prvním roku jejich působení. Poděkovat Vám za Váš příklad. Za příklad naprosto nezjištné oběti. Nikdy jste si nestěžoval a vždycky jste měl pro každého dobré slovo.    Více...


Dík za všechno a sbohem

PhDr. Vladimír Krátký
02.04.2002, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

smuteční projev za farnost Veverskou Bítýšku
zádušní mše svatá, pohřeb Mons. Stanislava Vídenského
(přepis zvukového záznamu)

Milý Monsignore, důstojný pane děkane! Přijměte, prosím, těchto několik vět, kterými bych se s Vámi chtěl rozloučit a poděkovat Vám jménem nás farníků z Veverské Bítýšky, Chudčic a Hvozdce. Opravdu, jen velmi těžko se hledají výstižná slova, která by vyjádřila naši vděčnost za všechno, co jste pro nás za více než 25 let svého působení v naší farnosti vykonal.    Více...


Milý strýčku

Bohumil Bobek
02.04.2002, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

smuteční projev za rodinu
zádušní mše svatá, pohřeb Mons. Stanislava Vídenského
(přepis zvukového záznamu)

Vážený Otče biskupe, spolubratři v kněžské službě, sestry a bratři. Byl jsem požádán, abych se jménem naší rodiny naposledy rozloučil s naším strýčkem, skromným a vzácným člověkem, který nikdy nikoho nezarmoutil, neodmítl, když se na něho kdokoliv obrátil, všem pomáhal a měl pochopení pro starosti druhých, dokázal poradit a potěšit. Jeho láska a obětavost pro druhé byla příkladná, což můžeme nejlépe posoudit my příbuzní, kteří jsme ho znali od jeho mládí.    Více...Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.