Čtvrtek 18.07.2024, sv. Emilián, Drahomíra
Hledat: Vyhledat

Z literatury

Písemné práce, které se vztahují k veverskobítýšské farnosti, nebo jejichž autor je s touto farností spojen.

Další literaturu týkající se obce Veverské Bítýšky lze najít na adrese http://www.obecveverskabityska.cz/ v části Historie/Prameny.

Janšta, Josef: ThDr. František Ehrmann, seminární práce, CMBF v Olomouci, Olomouc 1973.

Ehrmann, František: Dobyl-li sobě císař Josef II. tím, že zrušil nevolnictví, nesmrtelné zásluhy o stav rolnický? (recenze), Hlídka, roč. XXV, 1898, s. 45–48.

Štěpánek, Václav; Jan, Libor; Kosík, Zbyněk: Život a dílo P. ThDr. Karla Eichlera, in: Eichler, Karel: Paměti panství veverského, reprint původního vydání z roku 1891, Obecní úřad ve Veverské Bítýšce, Veverská Bítýška 1995, s. 1–20.

Eichler Karel, heslo in: Tumpach, Josef; Podlaha, Antonín: Český slovník bohovědný, III. díl, Praha 1926, heslo Eichler Karel, s. 730-732.

Štědroň, Bohumír: Eichler Karel, heslo in: Československý hudební slovník, svazek prvý, A-L, Státní hudební vydavatelství, Praha, 1963, s. 293–294.

Novák, Jan V.: O literární činnosti Valentina Bernarda Jestřábského, Časopis Musea království českého, LXIII., 1889, s. 373-386.

Eichler, Karel: Farář Vev.-Bytyšský Karel Eichler, in: Eichler, Karel: Paměti panství Veverského, Brno 1891, s. 484–486.

Bublan, František; Staňková, Naďa: Dějiny farnosti Veverská Bítýška, seminární práce, Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice 2000

Neumann, Aug.: Vlastenectví v promluvách faráře Val. Jestřábského (1630–1719), Věstník jednot duchovenstva brněnské a olomoucké diec., 28, 1935, s. 240-247.

Bílek, Jiří: Veverská Bítýška vzpomíná na p. faráře dr. K. Eichlera, Katolické noviny, 13.7.1952.

Radimský, Jiří: Kostel ve Veverské Bítýšce, Vlastivědný věstník moravský, roč. 2, 1947, č. 2, s. 140-142.

Eichler, Karel: Tři kříže, in: Eichler, Karel: Poutní místa a milostivé obrazy na Moravě a v rakouském Slezsku. Část dějepravná a popisná. Část první, Brno 1887, s. 185–201.

Eichler, Karel: Valentin Bernard Jestřabský, farář a spisovatel (1630–1719), Obzor, ročník XIII., 1890, č. 9, s. 129–133, č. 10, s. 146–148.

Bublan, František: Naplňování apoštolátu laiků v pastoračních a ekonomických radách, SVOČ, Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice 2002.

Pacek, Pavel: Sull’origine dell’universo in Stephen W. Hawking (A Brief History of Time), Facultas philosophiae, Pontificia universitas studiuorum Lateranensis, Roma 2001.

Ehrmann, František: Dějiny vzdělanosti v Anglii (recenze), Hlídka, roč. XXIV, 1897, s. 367–369.

Ehrmann, František: Les Moraves (recenze), Hlídka, roč. XXIV, 1897, s. 830–839.

Pacek, Pavel: L’origine dell’Universo (M. Artigas, Le frontiere dell’evoluzionismo), Facultas theologiae, Pontificia universitas studiuorum Lateranensis, Roma 2002.

Bublan, František: The Right to Sign a Petition, Katholieke Univeriteit Nijmegen, Nijmegen 2003.

Bublan, František: Talcott Parsons vs. Karl Marx, Katholieke Univeriteit Nijmegen, Nijmegen 2003.

Pacek, Pavel: I Salmi, preghiera cristiana, Facultas theologiae, Pontificia universitas studiuorum Lateranensis, Roma 2003.

Hlávka, Marek: La celebrazione dell’Eucaristia secondo i documenti conciliari e la riforma liturgica, con speciale riguardo ai gruppi particolari: aspetti teologici, canonici e pastorali., Facultas theologiae, Pontificia universitas studiuorum Lateranensis, Roma 1999.


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.