Středa 21.02.2024, sv. Petr Damiani, Lenka
Hledat: Vyhledat
Rubrika Časopis Farník

FARNÍK 1/12

Duben 2012

Zpravodaj farností
Veverská Bítýška a Lažánky

Číslo : 1 Ročník 20

Duben 2012

Vydává Římskokatolická farnost Veverská Bítýška a Lažánky.

Pro vnitřní potřebu farností.

Redakční rada: Th.Lic. Marek Hlávka. V. Krátký, A. Zavřelová, P. Plachý

Za obsah příspěvků odpovídají autoři, jejich názory nemusí být shodné se stanoviskem rady.


DRAZÍ FARNÍCI

po celou dobu postní jsme se zamýšleli nad tématem smlouvy. V tomto článku bych chtěl tyto myšlenky shrnout.

Lidské smlouvy mají za úkol vymezit vzájemná práva a povinnosti mezi partnery. Tito partneři si chtějí vzájemně pomáhat a chtějí mezi sebou zachovat mír. V orientu bylo zcela běžné, že byly uzavírány smlouvy poddanské. Slabší může spoléhat na pomoc silnějšího, ale musí mu za to sloužit. Dohoda byla uzavírána v rámci obřadu jehož součástí byla přísaha zavazující k dodržování smlouvy, ale také byly pronášeny kletby na adresu toho kdo by dohodu v budoucnu porušil.    Více...


ACH TI KNĚŽÍ !

Kterýsi universitní profesor se zálibou mluvil o Církvi a sice proti Církvi a proti kněžím. Prý brzdí lidskou kulturu a hatí pokrok… Kněží prý jsou zastánci zaostalosti a rytíři tmy – tak končily jeho nepromyšlené kritiky. Jednou však jeho nadaný posluchač měl těchto urážek dost a rozhodl se, že profesora po přednášce navštíví.

„Pane profesore, prosím o vysvětlení některých mých vědeckých pochybností,“ začal zdvořile.

„Sedněte si, mladý příteli.“

„Především bych rád věděl, jak se nám dochovaly spisy starých klasiků.    Více...


Jaký světec je vám sympatický a proč?

Položil jsem našim biřmovancům otázku: „Jaký světec je vám sympatický a proč?“ Došlé odpovědi zveřejňujeme, další práce budou v příštím Farníku. Otec Marek


DAVID

David, který se později stal králem Izraele, byl původně jen pasáčkem ovcí ,které patřily jeho otci.V té době vládl král Saul. Neuposlechl však Boha, a proto byl Samuel vyslán aby mezi Jíšajovými syny nalezl budoucího krále. Jíšaj před něj přivedl sem svých synů, ale žádného z nich Bůh nevybral. Nakonec zavolali i Davida, když přišel Bůh řekl „Nuže pomaž ho, to je on!“.    Více...


NOC KOSTELŮ

Naše farnost se chystá k účasti na akci, jejíž tradice není příliš dlouhá: v České republice se konala poprvé v roce 2009 a setkala se s velkým ohlasem. Co Noc kostelů znamená? Je to jakási „noc otevřených dveří“ našich chrámů a modliteben, v kostelích a kaplích se setkáme s připraveným večerním či nočním programem, s vlídným přijetím hostů, s možností (nejen duchovního) rozhovoru.

Pro nás, kteří se staneme hostiteli návštěvníků farního kostela sv. Jakuba a kaple Matky Boží na Veveří, je to rovněž příležitost k zastavení a zamyšlení.    Více...


Farní kniha Veverská Bítýška – svazek I.

překlad latinského textu

O VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PODOBĚ FARNÍHO KOSTELA

JEHO VYBAVENÍ K BOHOSLUŽBÁM


O VNĚJŠÍM VZHLEDU KOSTELA

Poté, co za časů papeže Alexandra II. (1061-1073), biskupa moravského Jana II., sídlícího v Polešovicích, římského císaře Jindřicha IV., Konrád, syn českého vévody Břetislava (který připojil Moravu k zemím koruny české), údělný kníže znojemský a později i brněnský, roku 1062 dostavěl hrad Veveří, a pak tam se svojí chotí vévodkyní Walpurgou často pobýval kvůli lovu a zotavení, (tento Konrád) později založil také panský statek při řece Bíteška, přitékající s Osovských kopců od Velké Bíteše.    Více...


PROCES BLAHOŘEČENÍ SLUŽEBNÍKA BOŽÍHO P. ANTONÍNA ŠURÁNKA

Kněz Antonín Šuránek, spirituál kněžského semináře v Olomouci, spisovatel, básník, kazatel a politický vězeň, zemřel v pověsti svatosti 3. listopadu roku 1982.

V květnu roku1996 začal na olomouckém arcibiskupství diecézní proces k jeho blahořečení. Nyní se procesem zabývá Římská kongregace pro svatořečení.

Více jak tři tisíce stran textů P. Šuránka a výpovědí svědků přijala kongregace pro svatořečení v létě roku 2001. Stále probíhá šetření o tzv. hrdinských ctnostech. Pokud kongregace uzná, že se P.    Více...


CHCETE Z DÍTĚTE VYCHOVAT ZLOČINCE?


Dávejte dítěti od malička co chce. Tak poroste v přesvědčení, že má právo na všecko na světě.


Když dítě říká ošklivé slovo, smějte se tomu. Bude si myslet, že správný chlapík tak mluví.


Nesnažte se o žádnou mravní a náboženskou výchovu. Říkejte : „ Až mu bude 18 let ať si vybere sám, čemu chce věřit.“ Vybere si až vám budou oči přecházet.


Nikdy nic dítěti nezakazujte. Až bude později zatčen pro krádež auta, bude přesvědčen, že společnost mu ubližuje.    Více...


DATA OSLAV, POUTÍ A DALŠÍCH AKCÍ V ROCE 2012

8. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání – Velikonoce

6. 5. kaple Chudčice, mše svatá

18. 5. - 26. 5. Novéna k Duchu svatému, kaple Chudčice

27. 5. Seslání Ducha svatého

1. 6. Noc kostelů

kaple Matky Boží na Veveří

farní kostel Vev. Bítýška

3. 6. Nejsvětější Trojice, kostel Lažánky

poutní mše svatá, první sv. přijímání

7. 6. Slavnost Těla a krve Páně

17. 6. Vev.Bítýška, první svaté přijímání

24. 6. Tři kříže, poutní mše svatá

30.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.