Středa 04.10.2023, sv. František z Assisi, František
Hledat: Vyhledat
Rubrika FARNÍK 2/13

PŘÍSTAVBA LAŽÁNECKÉHO KOSTELA V ROCE 1933

Na podzim letošního roku dokončily studentky Pedagogické fakulty MU v rámci oborové praxe dokumentaci archivních materiálů farnosti Lažánky. Při tom byla nalezena složka dopisů a výkresů z roku 1933 vztahující se k rozšíření lažáneckého kostela. Chcete vědět, jak se zjistí optimální velikost kostela pro určitou obec? Vypočítá se to, je na to vzorec, čtěte dál.

Celou rekonstrukci, včetně nových lavic, zpovědnice, kazatelny a dalšího vybavení

projektoval Ing. arch. Karel Náhůnek. Budu citovat z dopisu poslanému okresnímu úřadu v Tišnově, dopis je nadepsán takto: Přístavba farního kostela v Lažánkách: Odůvodnění rozšíření kostela.

Počet duší (dnes říkáme počet obyvatel) příslušejících k farnímu kostelu v Lažánkách včetně přifařených obcí Maršova a Holasic činí 1478 duší. Tomuto počtu duší odpovídající počet míst v kostele zjistíme z empirického vzorce: p = (2/3 – 1/5 – 1/20 x 2/3) = 13/30 d.

p = potřebný počet míst v kostele a d = počet duší ke kostelu příslušných

Tento vzorec předpokládá, že jen 2/3 duší je ve stáří k návštěvě kostela způsobilém a že 1/20 z těchto 2/3 následkem churavosti a 1/5 duší z jiných příčin kostel nenavštěvuje vůbec.

Po dosazení do vzorce: p = 13/30 x 1478 = 640 míst.(Podle tohoto vzorce by bylo potřeba zvětšit kostel tak, aby se do něj vešlo 640 lidí). Dále pan architekt píše: „Užitková plocha kostela činí 94,61 m2. Projektovanou přístavbou se získá plocha 26,8 m2. Vzhledem k tomu, že zde nebudou umístěny lavice, můžeme počítat, že jeden stojící člověk zabere plochu 0,3 m2, přístavbou se získá prostor pro 89 lidí. Celkem by lažánecký kostel měl podle těchto výpočtů pojmout 404 osob.“

V době o které mluvíme, platilo, že každý kněz mohl sloužit pouze jednu mši svatou denně. Papež Pavel VI. vydal dovolení, aby kněží v případě potřeby mohli sloužit v neděli víc než jednu mši svatou, a tím byl celý problém velice elegantně vyřešen.


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.