Středa 21.02.2024, sv. Petr Damiani, Lenka
Hledat: Vyhledat
Rubrika Časopis Farník

FARNÍK 2/12

Prosinec 2012

Zpravodaj farností
Veverská Bítýška a Lažánky

Číslo : 2 Ročník 20

Prosinec 2012

... stalo se slovo Boží k Janovi, synu Zachariášovu, na poušti. I začal procházet celé okolí Jordánu a kázal: „Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů, jak je psáno v knize proroka Izaiáše: Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!“ Lk 3, 2-4


Vydává Římskokatolická farnost Veverská Bítýška a Lažánky.

Pro vnitřní potřebu farností.

Redakční rada: Th.Lic. Marek Hlávka. V. Krátký, A. Zavřelová, P. Plachý

Za obsah příspěvků odpovídají autoři, jejich názory nemusí být shodné se stanoviskem redakční rady.


DRAZÍ FARNÍCI

jako každý rok, tak i letos v době adventní nám církev staví před oči postavu Jana Křtitele, máme se nechat inspirovat jeho příkladem, a to nejen v době přípravy na svátky narození Ježíše Krista. Jan o sobě říká, že je hlas volajícího na poušti. Je to obrazný výrok, kterým Jan popisuje svoji činnost a snažení. Jan musel jistě mluvit hodně nahlas, aby ho slyšelo co nejvíc lidí. Začínáme chápat, že v tomto přirovnání nejde ani tak o slova, ale o způsob života. Jan chce tímto výrokem říci něco důležitějšího, a sice asi toto: Hlas člověka je něco kultivovaného, uvědomělého.    Více...


PODĚKOVÁNÍ

Milí přátelé,

při putování po Svaté zemi, kde jsem měl možnost prožívat události naší spásy (od očekávání Mesiáše na poušti přes Ježíšovo narození v Betlémě, dětství a mládí v Nazaretě až po smrt a zmrtvýchvstání v Jeruzalémě) jsem si znovu uvědomil, jak velký a krásný dar jsem od Vás dostal.    Více...


OHLÉDNUTÍ ZA NOCÍ KOSTELŮ

Farnost Veverská Bítýška se letos poprvé zúčastnila populární akce, která se vžila pod názvem Noc kostelů. Dost dlouho jsme se na ni připravovali, a když nastal onen večer 1. června 2012, byli jsme plni očekávání, jak to dopadne. „Přijde vůbec někdo? Budou mít lidé o náš kostel zájem?“ ptal se v duchu každý sám sebe.

Už samotný začátek večera ukázal, že náš kostel v dalších hodinách určitě nezůstane prázdný. Po mši svaté byli návštěvníci přivítáni příjemným hudebním dárkem – hrou na varhany a flétnu.    Více...


NOC KOSTELŮ V KAPLI MATKY BOŽÍ NA VEVEŘÍ

Program začal v 17:30 slavením Eucharistie byzantským ritem. Sloužil ji otec Hořák a zpěvem doprovodil sbor. Celá liturgie, mimo čtení a kázání, byla sloužena ve staroslověnském jazyce. Přestože přítomných nebylo mnoho, obřad měl v kapli rozjímavou atmosféru. Po bohoslužbě se již do kaple začalo trousit více návštěvníků. Velmi přivítali zařazení kaple Matky Boží na Veveří do Noci kostelů, a tedy i možnosti konečně si kapli prohlédnout a nasát tu specifickou atmosféru románsko- gotické kaple.    Více...


ÚVAHA NAD SMYSLEM SVĚTLA Z BETLÉMA

Ptali se bývalého obyvatele Palestiny, který četl Starý zákon: "Vyložte nám toto tajemství! Čteme v Bibli, že Bůh na počátku stvořil světlo a oddělil je od tmy. Byl večer a bylo jitro, den první (Gn 1,3-5). Slunce, měsíc a hvězdy však stvořil později. Odkud tedy se vzalo to první světlo?“ Čtenář Starého zákona nedokázal odpovědět. Dali mu tedy vysvětlení ti, kdo se ho ptali.

Pravé světlo světa je Kristus. Ten je první a poslední a smysl všeho, co žije, a celého vesmíru. Slunce, měsíc, hvězdy a všechna ostatní světla jsou jenom jeho odleskem, symbolem.    Více...


HISTORIE BETLÉMSKÉHO SVĚTLA

Novodobou tradici betlémského světla založili pracovníci rakouského rozhlasu v Linci v roce 1986, když přemýšleli, jak ozvláštnit sbírku pro zrakově postižené děti. Inspirovat pověst italského města Florencie.

Když římský papež Urban II. (1088-1099) vyzval evropské rytíře, aby zorganizovali válečnou výpravu do Palestiny a osvobodili od bezvěrců především Betlém a Jeruzalém, dalo se najmout i několik mládenců z Florencie. Jeden z nich při odjezdu přísahal, že když výpravu přežije a vrátí se, donese do rodného města plamínek ohně z věčného světla, které hoří v betlémské bazilice.    Více...


CESTA PRO BETLÉMSKÉ SVĚTLO A ZPĚT

Letos již pošesté jsme jako zástupci bítýšských skautů donesli do kostelů v Lažánkách a Veverské Bítýšce plamínek betlémského světla. Jako každý rok, i letos jsme se v polovině měsíce prosince vydali pro betlémské světlo do Rakouska, do Vídně. Letos to bylo konkrétně v sobotu 15. prosince. Cestovali jsme objednaným autobusem spolu s brněnskými skauty ze střediska Řehoře Mendela na Starém Brně, kteří jsou organizátory dovozu světla do České republiky.

Ve Vídni vždy nejprve zajdeme ke katedrále sv.    Více...


OPRAVY BÍTÝŠKA

Po několika letech ticha se z věže farního kostela ozývají zvony a to všechny čtyři. Na začátku prosince byla dokončena generální rekonstrukce vybavení a pohonů zvonů. Co se myslí pod slovy vybavení zvonu? Jedná se o to co slouží k uchycení zvonu, tzv. jařmo a ložiska, dále je to srdce zvonu. Pohonem zvonu se rozumí elektromotor, v našem případě tzv. lineární elektromotor.

Práce, které probíhaly letos se týkaly hlavně zvonů Jakub a Maria I.    Více...


OPRAVY LAŽÁNKY

Během roku byly postupně zakoupeny nové ornáty, a to zelený, fialový a červený a mariánská štola. Tak byla dokončena obměna liturgického oblečení pro kněze.

Další nenápadnou, ale důležitou úpravou bylo zateplení stropu v sakristii kostela.

V interiéru kostela jsou nové kredenční stolky, jejich tvar kopíruje linie obětního stolu a tvoří s ním jeden celek.

Každý farní kostel má mít svoje jesličky, tedy znázornění scény narození Krista v Betlémě.    Více...


MŮJ PRVNÍ FARNÍ TÁBOR

První den na táboře jsme všichni vybalovali svoje věci a hledali svoje pokoje. Potom jsme šli na dvůr, kde na nás čekal Asterix a Obelix, kteří během toho, co jsme vybalovali, postavili na studnu plechovky s krycími jmény. Já jsem dostala jméno Krasomína.

Každý den byl plný nových zážitků. Jedna hra střídala druhou. Hráli jsme Skalní malby, hru Zuřivý rybář, Kládu, Cvrnkanou, Hrnky, Obelixův kámen, Gumákovou štafetu, která mě moc bavila, hru Indiánských bab, která je trošku nebezpečná, ale zábavná, Hod menhirem, Kolíkovku, ta byla super a spoustu dalších.    Více...


FARNÍ DEN

23. září byla slavena mše svatá na poděkování za letošní úrodu. Při této mši svaté jsme také děkovali za desetileté působení otce Marka v naší farnosti. Jménem nás farníků a občanů městyse poděkoval otci Markovi pan starosta Josef Mifek.

Uvádíme písemný záznam jeho poděkování:

„Milý otče Marku,

při dnešní nedělní mši svaté jsme přišli poděkovat za úrodu. Ale nejenom za to, děkujeme i Vám za Vaše desetileté působení ve zdejší farnosti a v našem městečku. Právě před deseti roky jste poprvé stanul zde, na tomto místě, před námi a naší farní obcí.    Více...


OPRAVY CHUDČICE

V kapli Svatého kříže v Chudčicích pokračovala oprava vstupu do kaple. Byl opraven sokl u vstupních dveří a oplechovány parapety u oken a kolem zábradlí. Uvnitř kaple v prostoru pod kůrem vznikl skladovací prostor, který v kapli velmi chyběl.

Byla dokončena úprava zpovědní místnosti, tak, aby i starší kajícníci mohli důstojně přijímat svátost nemocných a nemuseli myslet na svá bolavá kolena.    Více...


NAŠE PRVNÍ ADVENTNÍ DÍLNIČKY

Každým rokem stále silněji cítím, že bych si moc přála prožít adventní dobu opravdověji a hlouběji než ten rok předchozí. Pokusit se na chvíli zastavit ten uspěchaný svět, ve kterém vládne stres a zmatek. Zažít znovu ten advent, kdy jsme se jako malé děti těšily na Štědrý den plný tajemství a překvapení, kdy jsme všechny přípravy prožívaly z pozice dítěte, které chce věřit a věří.

Dnes už jsme na straně rodičů a je to jenom na nás, jestli ještě dokážeme naše děti obklopit tou krásnou atmosférou, kterou přináší očekávání.    Více...


KTERÝ SVATÝ MĚ OSLOVIL - SVATÝ MIKULÁŠ

O historii svatého Mikuláše se toho mnoho neví. Co víme, je, že se narodil kolem roku 280/286 v Patrasu v Řecku. Kolem roku 300 se jako mladý muž stal biskupem v Myře v tehdejší Lykii. Mikuláš se dostal kolem roku 310 do zajetí kvůli pronásledování křesťanů za Galeria Valeria Maxima. Poté roku 325 vystoupil na slavném Nicejském koncilu. Dále víme už jen, že zemřel 6. prosince roku mezi 345 a 351 dodnes je 6.prosinec svátkem sv. Mikuláše

Nejznámější legenda o Mikulášově dobročinném zásahu vypráví, že jeden zchudlý šlechtic poslal své tři dcery do veřejného domu, aby si vydělaly jako nevěstky na věno ke svatbě.    Více...


DATA OSLAV, POUTÍ A DALŠÍCH AKCÍ V ROCE 2013

7. 2. Lažánky, udělování svátosti nemocných

8. 2. Bítýška, udělování svátosti nemocných

13. 2. Popeleční středa

31. 3. Slavnost Zmrtvýchvstání – Velikonoce

Květen: Chudčice, mše svatá, připomínka posvěcení zákl. kamene kaple

4. 5.setkání mládeže tišnovského děkanátu v Doubravníku

26. 5. Nejsvětější Trojice, Lažánky, poutní mše svatá,

noc kostelů

2. 6. Slavnost Těla a krve Páně

8. 6. Biřmování Bítýška

16. 6. první svaté přijímání

23.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.