Čtvrtek 18.07.2024, sv. Emilián, Drahomíra
Hledat: Vyhledat
Rubrika Časopis Farník

FARNÍK 1/11

Duben 2011

Zpravodaj farností
Veverská Bítýška a Lažánky

Číslo : 1 Ročník 19

Duben 2011

Vydává Římskokatolická farnost Veverská Bítýška a Lažánky.

Pro vnitřní potřebu farností.

Redakční rada: Th.Lic. Marek Hlávka. V. Krátký, A. Zavřelová, P. Plachý

Za obsah příspěvků odpovídají autoři, jejich názory nemusí být shodné se stanoviskem rady.


Židovská slavnost Paschy

Drazí farníci,

Velikonoce nám nabízejí příležitost zamyslet se nad velikonoční večeří, jak ji slavili Židé, protože právě při této večeři Ježíš proměnil chleba ve své tělo a víno ve svou krev.

Rekonstrukce ritů židovské Paschy, jejich význam a hodnota jsou velmi důležité pro pochopení významu a hodnoty křesťanských Velikonoc.

V prvním století před Kristem podle svědectví Knihy Jubileí Židé slavili Velikonoce jako připomínku osvobození z egyptského otroctví a jako záruku Boží ochrany v budoucnosti.    Více...


Recepty pro přípravu Paschy

Recept na nekvašený chléb – maces

   Více...

Kanonizační řízení služebníka Božího Jana Buly

Kanonizace (svatořečení) v katolické církvi znamená prohlášení za svatého. V současném kanonickém právu je kanonizace posledním papežským úkonem, kterým je služebník Boží, zařazený před tím mezi blahoslavené, vepsán do seznamu svatých. Beatifikací je služebník Boží prohlášen za blahoslaveného. V dějinách Církve se podoba kanonizace proměňovala a vyvíjela. Dnes je kanonizační řízení právním procesem, který se řídí závaznými předpisy, přičemž tato náročná procedura trvá obvykle několik let.

Každé řízení je v současnosti rozděleno na dvě části.    Více...


Pamiet neslýchané povodně městečka Veverské Bítýšky

FARNÍ KNIHA strana 478 – 483; zpráva tehdejšího faráře Václava Jos. Wolffa, rodáka z Březové nad Svitavou, ve Vev. Bítýšce od 15. dubna 1747 až do smrti dne 12. ledna 1774; zapsaná v soudobé češtině kurentním spřežkovým pravopisem („švabachem“). Převedeno (doslovně) do nynějšího způsobu psaní, s doplněním interpunkce pro snadnější porozumění.

P a m i e t

neslýchané povodně městečka Veverské Bítýšky dne 1. měsíce července roku 1747.

Činí se pamiet [= připomíná se], tak jakž jsme od předkův našich slýchali, že kdyby se ten, tak jmenovaný Vlkový rybník na panství Wosovským, který sice trvdě zaručen jest, strhati měl, že by městečko Veverská Bítýška vytopil.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.