Čtvrtek 22.02.2024, Stolec svatého Petra, Petr
Hledat: Vyhledat
Rubrika Časopis Farník

FARNÍK 2/09

Prosinec 2009

Zpravodaj farností
Veverská Bítýška a Lažánky

Číslo : 2 Ročník 17

Prosinec 2009

Vydává Římskokatolická farnost Veverská Bítýška a Lažánky.

Pro vnitřní potřebu farností.

Redakční rada: Th.Lic. Marek Hlávka. A. Dvořáková, V. Krátký, A. Zavřelová, Ing. L. Králík, P. Plachý

Za obsah příspěvků odpovídají autoři, jejich názory nemusí být shodné se stanoviskem rady.


DRAZÍ FARNÍCI,

končíme další kalendářní rok našeho života a nejspíš přemýšlíme o tom, jaký byl. Jak už to v životě chodí, tak se v něm střídaly události veselé i vážné, radostné a bolestné a v neposlední řadě události sváteční. Chtěl bych zmínit dvě z nich.

Tou první výjimečnou a sváteční událostí byla návštěva papeže v naší zemi a především v naší diecézi. Proč vůbec přijel? Naše země má (bohužel) nálepku jedné z nejateističtějších zemí v Evropě a Benedikt XVI. přijel povzbudit nás věřící a nabídnout naší společnosti duchovní hodnoty.    Více...


FARÁŘ P.VALENTIN BERNARD JESTŘÁBSKÝ

290 let od jeho smrti a 40. výročí odhalení pamětní desky na budově fary ve Veverské Bítýšce

Byl to muž „v pravdě apoštolský, horlivý, bdělý, příkladný , o blaho duší sobě svěřených pečlivý.“ Tak zní první zmínka o faráři a spisovateli V.B. Jestřábském v Pamětech panství veverského. Narodil se 1630 v Moravské Ostravě, studoval v Uherském Hradišti a v Olomouci, kde byl v roce 1663 vysvěcen na kněze. Po dvouletém kaplanování v Lošticích byl jako duchovní správce další dva roky ve Střelicích a od 18.    Více...


PŘI MŠI SVATÉ RADOSTNĚ ZPÍVÁME

Každou mši svatou doprovází hra varhan a zpěv lidu, shromážděného ke slavení Eucharistie. Díky obětavosti našich varhaníků tomu tak v naší farnosti skutečně je, a všem, kteří se na této službě podílejí, proto patří náš dík.

Liturgický zpěv není totiž nějaký ozdobný prvek, který někdo prosadil do liturgie, ale tvoří její nezbytnou a integrující součást. Všichni víme, že slovo eucharistie znamená díkůvzdání. A právě při slavnostním vzdávání díků a chvály Boží je zpěv tou nejpřirozenější formou vyjadřování: shromáždění radostně naladěných lidí se vždycky projevuje zpěvem (podobně jako např.    Více...


SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ V LAŽÁNKÁCH

V sobotu 17. října přijalo v kostele v Lažánkách 19 věřících svátost biřmování. Slavnostní mši svatou celebroval a svátost biřmování uděloval biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle.


Biřmovance připravoval otec Marek Hlávka necelé dva roky.

Požádali jsme biřmovance o odpovědi na otázky:

1) Co mi dala příprava na biřmování

2) Nejsilnější zážitek z biřmování

Odpověděli pouze dvě z dotázaných.    Více...


SETKÁNÍ PRO NEDÁVNO I DÁVNO BIŘMOVANÉ

Tak už je to za námi. Co? No přece biřmování! S radostí očekávaný i trochu obávaný okamžik se pomalu ukládá do vzpomínek. Biřmování je zážitek a biřmování je také zavazující. Ze vzpomínek se mi vynořují dvě myšlenky. První zmínil otec Marek na počátku přípravy, kdy uvedl, že příprava na biřmování má podnítit náš zájem o neustálé vzdělávání ve víře i poté, co příprava skončí. A druhá myšlenka pochází od otce biskupa, který k nám pronesl, že každý biřmovaný je darem Boha pro lidi ve svém okolí.    Více...


VZPOMÍNÁME

Z vůle Nejvyššího byl povolán na věčnost kněz Kristův

R.D. František Šrámek,

který od 1.dubna 2003 byl výpomocným duchovním ve Veverské Bítýšce. Otec František se narodil 1.prosince 1920 v Moravských Knínicích, na kněze byl vysvěcen 5.července 1946 v Brně biskupem Karlem Skoupým.    Více...


CESTA KOLEM SVĚTA ZA 10 DNÍ

Phileas Fogg potřeboval na svoji cestu kolem světa osmdesát dní. Nám muselo stačit dnů deset. Právě tak dlouho trval náš letní tábor pod vedením Philease „Marka“ Fogga. Však nás také celou dobu honil, abychom vše stihli.

Cestu jsme začali ve Veverské Bítýšce, odkud jsme to měli do reformního klubu v osadě Kronfelzov coby kamenem dohodil. Odtud jsme vyrazili směr Indie. Jeli jsme vlakem, lodí a nakonec jsme museli koupit dokonce i slona. Cestou jsme stačili zachránit krásnou paní Audu alias Moniku z rukou fanatických brahmánů neboli našich vedoucích.    Více...


OPRAVA KROVU STŘECHY KOSTELA SV. JAKUBA

Jak jste si mohli přečíst v minulém čísle Farníku, byly zahájeny přípravné práce na generální opravě krovu a zvonové stolice v kostele sv. Jakuba. Prvním krokem bylo zmapování současné situace, byla vypracována podrobná zpráva o současném stavu krovové konstrukce. Zpráva má 31 stran textu a 7 výkresů. Na největším z nich je zakresleno, které trámy bude nutné vyměnit. Mám v plánu většinu výkresů vyvěsit v kostele, aby se každý mohl podívat. Pro Vaši představu bude nutné vyměnit 35 metrů krychlových trámů.    Více...


OHLÉDNUTÍ ZA TŘETÍM FARNÍM KAFOVÁNÍM

Stalo se již malou tradicí, že se na podzim scházíme na společenském setkání na faře. Jen pro připomenutí – v letošním roce se uskutečnilo na svátek sv. Václava a opět se velmi vydařilo. Jistě k tomu přispělo i hezké počasí, ale především zájem a chuť Vás všech potkat se, popovídat si a užít si příjemné odpoledne. Co však potěšilo asi nejvíce, je opět skvělá účast a hojnost vzorků v klání o nejlepší buchtu farnosti. Výborné vzorky pečiva, zaujatost pro hodnocení, radost z úspěchu, to vše provázelo i letošní ročník boje o Farní pohár.    Více...


POŘAD BOHOSLUŽEB V DOBĚ VÁNOČNÍ

Mše svaté:

24. 12. v 22.00 v Lažánkách; v 24.00 ve Vev. Bítýšce

25. 12. v 08.00 v Lažánkách; v 09.30 ve Vev. Bítýšce

26. 12. v 08.00 v Lažánkách; v 09.30 ve Vev. Bítýšce

27. 12. v 08.00 v Lažánkách; v 09.30 ve Vev. Bítýšce

31. 12. v 16.00 v Lažánkách; v 17.00 ve Vev. Bítýšce

1. 1. v 09.30 ve Vev. Bítýšce; v 17.00 v Lažánkách

3. 1. v 08.00 v Lažánkách; v 09.30 ve Vev. Bítýšce

Při obou mších 3. 1. bude žehnání vody, křídy, kadidla a zlata.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.