Středa 21.02.2024, sv. Petr Damiani, Lenka
Hledat: Vyhledat
Rubrika Časopis Farník

FARNÍK 1/09

Duben 2009

Zpravodaj farností
Veverská Bítýška a Lažánky

Číslo : 1 Ročník 17

Duben 2009

Vydává Římskokatolická farnost Veverská Bítýška a Lažánky.

Pro vnitřní potřebu farností.

Redakční rada: Th.Lic. Marek Hlávka. A. Dvořáková, V. Krátký, A. Zavřelová, Ing. L. Králík, P. Plachý

Za obsah příspěvků odpovídají autoři, jejich názory nemusí být shodné se stanoviskem rady.


DRAZÍ FARNÍCI

Pro lid Staré smlouvy byl nejsvětějším dnem roku Den vykoupení (hebrejsky Jom kipur). V ten den velekněz rozhrnul chrámovou oponu mezi svatyní a velesvatyní a vstoupil do velesvatyně. V ruce držel misku s krví obětovaného býčka. A zde v před tváří Nejvyššího pronesl božské jméno JAHVE. Jméno, které Bůh zjevil Mojžíšovi a které, žádný Izraelita z úcty k Bohu nevysloví.

Co však předcházelo tomu než velekněz vešel do velesvatyně? Den smíření byl a je dnem přísného postu a pracovního klidu, postil se celý národ, nikdo nesměl pracovat.    Více...


DUCHOVNÍ CVIČENÍ

Doba postní nás vybízí k tomu, abychom se zastavili a znovu se podívali na svůj vztah k Bohu i k bližním. V těchto dnech již doba postní vrcholí a chystá se předat vládu jásavému aleluja velikonoční noci. Přesto jsme se rozhodli zařadit do tohoto čísla Farníku základní informace o podstatě duchovních cvičení, vždyť pro setkání s Pánem je vhodné každé období liturgického roku.

Duchovní cvičení (exercicie) jsou několikadenní duchovní obnovou ve skupině, kterou vede zpravidla kněz. Název exercicie se definitivně vžil díky sv.    Více...


SPOLEČENSTVÍ ŽIVÉHO RŮŽENCE

Jak jistě víte, máme ve farnosti „ Společenství živého růžence“. Vzhledem k tomu, že se občas vyskytnou drobné problémy, vracíme se opět k tomuto tématu. Co je „Živý růženec ?“

První společenství živého růžence založila Pavla Jaricotová, když rozdělila jednotlivá tajemství patnácti lidem. Každý z nich se modlil denně jeden desátek. Své posvěcení udělil tomuto způsobu modlitby růžence papež Řehoř XVI. papežským listem v roce 1822. Svatý otec Jan Pavel II vydal v roce 2002 apoštolský list „ROSARIUM VIRGINIS MARIE“ (RŮŽENEC PANNY MARIE) , kde k tradičním růžencům připojuje růženec světla, který rozjímá o životě Pána Ježíše od křtu v Jordánu do poslední večeře.    Více...


CHCEŠ PROŽÍT VEČER V TICHÉ RADOSTI

Již tři roky se 13 až 15ti členná skupinka starších schází každých 14 dní na faře pod vedením otce Marka k modlitbě a poučení. Těšíme se vždycky na tyto večery naplněné klidem a soustředěním.

Naše setkání mají dvě části. V první se spojíme ve večerních chválách s celou církví. Jejich součástí jsou také přímluvy, ve kterých prosíme za naši farnost, děti, mladé, nemocné. Děkujeme za každý prožitý den, za všechno co jsme s Boží pomocí, mohli vykonat. Druhá část je poučná.Podrobně jsme rozebírali Desatero, modlitbu Otče náš, nebo otec Marek odpovídal na naše dotazy k aktuálním otázkám v životě církve, rozdíly v křesťanských církvích, dále jsme rozebírali sekty a jejich vliv na život lidí.    Více...


KOSTEL PATŘÍ CELÉ FARNOSTI

Cítíte radost, když vcházíte do čistého, uklizeného a vyzdobeného kostela? Já ano a je mi jasné, že jako se doma neudělá pořádek sám, tak i tady je potřeba ochotných lidí, kteří věnují této činnosti svůj čas.

Obracíme se proto na vás, farníky, přihlaste se a přijďte jedenkrát za 5 týdnů na jednu hodinu pomoci při úklidu. Je potřeba doplnit skupinky, které již několik let působí. Hledáme také šikovné ruce na aranžování květin na oltáře. Určitě jsou mezi námi ženy a dívky, které mají k aranžování květin vztah a tato práce by je bavila.    Více...


PRVNÍ FARNÍ SPOLEČENSKÝ PLES

V lednu letošního roku se uskutečnil první Společenský ples farnosti Veverská Bítýška a Kolpingovy rodiny..

Možná Vám to přijde podivné, proč farnost pořádá plesy. A proč ho pořádá společně s nějakou Kolpingovou rodinou, kterou vlastně ani moc neznáme…?

Myšlenka na uspořádání farního plesu vznikla spontánně jako jeden z mnoha možných projektů, jak oživit společenský život ve Veverské Bítýšce a byla přijata s velkým zájmem. Mimo jiné i proto, že ve Veverské Bítýšce se na rozdíl od okolních obcí skutečný společenský ples nepořádal již řadu let.    Více...


JARNÍ PRÁZNINY VE VŘÍŠTI

Když jsme přijeli na chalupu do Vříště, uviděli jsme kupy sněhu. Za chvíli přijeli všichni účastníci tábora. Bylo nás 13 dětí a 5 dospělých, z toho 2 kuchařky.

Hned jsme se vybalili a pak měli volný program venku před chatou. K večeři jsme měli pizzu a pak jsme se dívali na Indiana Johnse. Ráno jsme se vzbudili, nasnídali se a šli sáňkovat za chatu. Dospělí nám tam udělali super skokánek, na kterém se skákalo hodně vysoko. Všichni si zkusili na něm skočit, dokonce i dospělí, kteří tam s námi byli.    Více...


HRA DĚTÍ O ŽIVOTNÍ CESTĚ SVATÉHO PAVLA

Svatý otec Benedikt XVI. při příležitosti zahájení Roku svatého Pavla v bazilice svatého Pavla za hradbami (Řím 28.6.2008) řekl:„Pavel k nám chce mluvit i dnes. Proto jsem chtěl vyhlásit tento zvláštní Rok svatého Pavla, abychom mu naslouchali a převzali od něho jako od svého učitele víru a pravdu, v niž jsou zakořeněny důvody jednoty Kristových učedníků“. A tak na přání otce Marka, povzbuzeni slovy našeho papeže, vybaveni texty her z katechetického centra nás několik maminek začalo nacvičovat scénky z důležitých událostí Pavlova života.    Více...


VÝROČÍ 110 LET LAŽANSKÉHO HŘBITOVA

Přímo v místní kronice se uvádí: Ve 14. století se v obci započala výstavba kostela v gotickém stylu ( v druhé polovině 18.století byl přestavěn ve slohu pozdně barokním ) a roku 1524 byl zasvěcen Nejsvětější Trojici. V r. 1630 byl kostel přifařen k Deblínu až do roku 1786, kdy zde došlo ke zřízení lokalie. Do té doby se pohřbívalo v Deblíně. Od roku 1786 se pohřbívalo kolem kostela, v prostoru ohraničeném zdí – na tzv. „starém hřbitově“. Od podzimu roku 1899 se začalo pohřbívat na severním konci obce Lažánky na tzv.    Více...


CO TEĎ A CO POTOM?

Otázku můžeme položit také takto: „Které opravy je třeba zahájit neprodleně a co můžeme odložit?“ O čem, že je řeč? O stavu farního kostela sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce. Na kostele se v posledních letech udělalo hodně práce, kostel má novou fasádu, na střeše leží zánovní krytina, před dvěma roky byla zrekonstruována elektroinstalace a celý vnitřek kostela byl vymalován.

Pak jsou zde nedostatky. Jak všichni víme občas nezvoní zvony a již několikrát jsem upozorňoval na to, že celý systém zvonění čeká na generální opravu.    Více...


POŘAD BOHOSLUŽEB VE SVATÉM TÝDNU A O VELIKONOCÍCH

5. 4. Květná neděle v 8.00 v Lažánkách

v 9. 30 ve Vev. Bítýšce

v 15.00 křížová cesta Chudčice

9. 4. Zelený čtvrtek v 17.00 v Lažánkách

v 18.30 ve Vev. Bítýšce

10. 4. Velký Pátek v 17.00 v Lažánkách

v 18.30 ve Vev. Bítýšce

11. 4. Velikonoční vigilie v 18.00 v Lažánkách

v 20.15 ve Vev.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.