Čtvrtek 22.02.2024, Stolec svatého Petra, Petr
Hledat: Vyhledat
Rubrika Časopis Farník

Farník 1/2008

Březen 2008
Zpravodaj farností
Veverská Bítýška a Lažánky

Číslo : 1 Ročník 16

Březen 2008

Vydává Římskokatolická farnost Veverská Bítýška a Lažánky.

Pro vnitřní potřebu farností.

Redakční rada: Th.Lic. Marek Hlávka. A. Dvořáková, V. Krátký, A. Zavřelová, Ing. L. Králík, P. Plachý

Za obsah příspěvků odpovídají autoři, jejich názory nemusí být shodné se stanoviskem rady.


DRAZÍ FARNÍCI !

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce

Dostáváte do rukou další číslo farního časopisu, dostáváte je na prahu Velikonoc, největších a nejdůležitějších svátků liturgického roku.

Letos budeme během Velikonoc rozjímat nad tím, čemu se říká „Sedm posledních Ježíšových slov“. Vlastně se nejedná o sedm slov, ale o sedm vět, o sedm výroků, které Ježíš pronesl během svého utrpení na kříži.

Úctu k těmto Ježíšovým výrokům nalézáme již ve dvanáctém století, o rozšíření a rozjímání nad těmito slovy se velmi zasloužil řád františkánů.    Více...


JEŠTĚ K VÁNOČNÍMU ZPĚVU DĚTÍ

Kdo z vás se účastnil mše svaté na Boží hod vánoční, patrně si vzpomíná na jistý hudební pokus dětí a některých nadšenců – jak oslavit Narození Páně. Jednalo se o dvouhlasou úpravu koled s doprovodem varhan, flétny , houslí a violoncella podle Karla Steckera.

Jsme si vědomi , že to nebylo dokonalé, navíc jsme měli i nečekané technické problémy – ale je třeba pochválit děcka i jejich rodiče, že do toho šli naplno . A bylo to hodně práce, protože čím je člověk menší, tím více potřebuje času .    Více...


OPRAVA KAPLE MATKY BOŽÍ NA VEVEŘÍ

V druhém pololetí loňského roku proběhla oprava zvoničky na kapli Matky Boží. Nejdříve byl snesen pozinkovaný plech, kterým byla zvonička a báň nad ní „ provizorně“ pokryta po skončení druhé světové války. Toto provizorium vydrželo téměř 60 let. Renovace věžičky pokračovala výměnou okenních rámů a žaluzií. Báň byla pokryta novým šindelem. Křížek na vrcholu byl zpevněn a nově pozlacen. Závěrečným krokem bylo napuštění všech dřevěných součástí ochranným nátěrem.

Báň, věžička a střecha kaple nyní tvoří jednotný stylový celek přibližující se původní podobě.    Více...


Kopie dokumentu vloženého do věžní báně za obec Vev. Bítýška

Obec Veverská Bítýška

Tento list s datem 6. října 2007, vkládáme do věžičky kaple Matky Boží na Veveří. I pro nás, jak pro ty předešlé generace, je toto místo duchovní i fyzickou posilou. Kaple zde stojí bezmála 800 let a prošla různými obdobími. Dříve byl kolem kaple hřbitov, ale od roku 1837, kdy byl zbudován hřbitov ve Veverské Bítýšce, se zde pořádají poutní, svatební a slavnostní mše svaté.    Více...


DĚTI SE PŘIPRAVUJÍ NA VELIKONOCE

Při každé nedělní mši svaté se menší děti scházejí v sakristii, kde zažívají různá duchovní dobrodružství. O postních nedělích se společně připravovaly na Velikonoce postní hrou.

Ústředním motivem letošní postní hry byl Beránek – obraz obětovaného a zmrtvýchvstalého Spasitele, Ježíše Krista. Beránka, který nás zachraňuje svou krví, známe již ze Starého zákona a Jan Křtitel na tento dávný předobraz navazuje se slovy: „Hle, Beránek Boží!“

Pro děti jsme připravili obraz velkého beránka, na který děti lepily papírové vlnky.    Více...


NA VELKÝ PÁTEK NESLAVÍME MŠI SVATOU

Velký pátek je dnem Kristovy vykupitelské smrti na kříži. Odjakživa bývá prožíván jako den velikého vděku, ale také smutku a s ním souvisejícího smutečního postu.

Zatímco první křesťané neměli žádnou zvláštní velkopáteční liturgii, ve 4. století se již vytvořily různé formy neeucharistické bohoslužby. Z Jeruzaléma uvádí kolem roku 400 poutnice Etherie (možná si vzpomínáte, že nás loni v promluvách otce Marka provázela velikonočními svátky), že se tam křesťané shromažďovali na Golgotě k dopolednímu uctívání Kristova kříže, znovunalezeného císařovnou Helenou roku 320.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.