Pátek 12.07.2024, sv. Jan Qualbert, Bořek
Hledat: Vyhledat

Kristus na kříži má tvář Ukrajiny

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
06.03.2022, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
1. neděle postní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Dt 26,4-10; 2. čtení Řím 10,8-13; evangelium Jan 19,16-30;

Kristus na kříži má tvář Ukrajiny11:51

Bratři a sestry, na První neděli postní čteme evangelium o tom, jak Ježíš byl pokoušen na poušti. Je to důležitý úryvek, protože lidé hlavně v době Starého zákona si kladli otázku, jestli je možné v okamžiku, kdy je člověk pokoušen, jestli je možné odolat. A právě Ježíš nám ukazuje, že ano, že možné to je.    Více...


Bůh není daleko

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.03.2022, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
POPELEČNÍ STŘEDA
příslušné slovo Boží: 1. čtení Jl 2,12-18; 2. čtení 2 Kor 5,20-6,2 ; evangelium Mt 6,1-6.16-18;

Bůh není daleko8:03

Bratři a sestry, dnešní starozákonní čtení i dnešní evangelium vlastně podávají jakési praktické návody, jak by se měl chovat člověk, který uznává svou chybu, svou vinu, a chce ji především napravit.

Chtěl bych se společně s vámi krátce zastavit u toho textu z knihy proroka Joela. On je v několika ohledech velmi zajímavý.    Více...


Za zlem války stojí lidé

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
27.02.2022, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
8. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sir 27,5-8; 2. čtení 1 Kor 15,54-58; evangelium Lk 6,39-45;

Za zlem války stojí lidé14:04

Bratři a sestry, jsou to v podstatě přesně dva roky, co jsme se začali potýkat s pandemií covidu. A vlastně se začalo mluvit o tom, kdo za to může, odkud se to vzalo, nakolik za to mohou lidé a nakolik ne. A můžeme říci, že lidskou společnost v mnoha zemích to rozdělilo.

A dnes vlastně prožíváme druhou velmi těžkou zkoušku, druhý velmi silný nápor zla.    Více...


Blahoslavenství jsou světla na cestě k Bohu

P. Mgr. Miroslav Dibelka, SDB
13.02.2022, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
6. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Jer 17,5-8; 2. čtení 1 Kor 15,12.16-20; evangelium Lk 6,17.20-26;

Blahoslavenství jsou světla na cestě k Bohu14:48

Sestry a bratři, dovolte, abych dnešní neděli využil myšlenky otce Vojtěcha Kodeta. Tuto neděli máme před sebou Ježíšova blahoslavenství v Lukášově verzi. Mnozí vykladatelé Bible, Nového zákona, dokonce říkají, že tato blahoslavenství jsou takovými pravějšími, skutečnějšími než blahoslavenství v Matoušově evangeliu.    Více...


Boží povolání dává další smysl našemu životu

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
06.02.2022, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
5. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 6,1-2a.3-8; 2. čtení 1 Kor 15,1-11; evangelium Lk 5,1-11;

Boží povolání dává další smysl našemu životu9:55

Bratři a sestry, jak jsem říkal na začátku mše svaté, hlavním tématem dnešní bohoslužby slova je povolání. Povolání ne v tom smyslu, že by člověk vyměnil zaměstnání, ale to, že Bůh si volí člověka a říká: „Chci tě mít za svého spolupracovníka. Chci, aby ses podílel na mém plánu záchrany, na mém plánu spásy celého světa.    Více...


Každý den je vhodný k tomu, abychom se odevzdali do Božích rukou

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.02.2022 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek Uvedení Páně do chrámu
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mal 3,1-4; ž. Žl 24; 2. čt. Žid 2,14-18; evang. Lk 2,22-40;

Každý den je vhodný k tomu, abychom se odevzdali do Božích rukou7:11

Bratři a sestry, ten svátek, který se ve Starém zákoně nazýval Očišťování nebo Představení pánů vlastně má svoje základy v okamžicích, kdy Izraelité prchali z Egypta a při poslední egyptské ráně zahynuli prvorození synové všech Egypťanů, kdežto naopak prvorození synové Izraelitů byli zachráněni, zůstali naživu.    Více...


Chci vám ukázat ještě mnohem vzácnější cestu

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
30.01.2022, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
4. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Jer 1,4-5.17-19; ž. Žl 71; 2. čt. 1 Kor 12,31-13,13; evang. Lk 4,21-30;

Chci vám ukázat ještě mnohem vzácnější cestu11:21

Bratři a sestry, chtěl bych se teď společně s vámi zastavit u dnešního druhého čtení z prvního listu apoštola Pavla Korinťanům. Slyšeli jsme poměrně známý text, který se čte často na svatbách, ale málokdo už zná ty souvislosti a málokdo si je vědom toho, že tady v tom prvním listě Korinťanům je ještě mnoho dalších krásných myšlenek a že je to list, který vlastně by se nám hodil do našeho života.    Více...


Přijímejme Boží lásku a skrze bližní ji předávejme dál

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
23.01.2022, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
3. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Nech 8,2-4a.5-6.8-10; ž. Žl 19; 2. čt. 1 Kor 12,12-30; evang. Lk 1,1-4; 4,14-21;

Přijímejme Boží lásku a skrze bližní ji předávejme dál7:45

Bratři a sestry, jak jsem zmínil na začátku, slovo tvoří podstatnou část našeho shromáždění. Slovo je něco, co nás spojuje, co umožňuje ten kontakt mezi námi lidmi, a mezi námi a Bohem.

Když začínal svatý Lukáš psát svoje evangelium, tak vlastně zmiňuje a říká, že to tedy prozkoumal a přijal svědectví těch, kteří byli od počátku očitými svědky a služebníky Slova.    Více...


Potěšte ty, se kterými se setkáte

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
09.01.2022 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Křest páně
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 40,1-5,9-11; 2. čtení Tit 2,11-14;3,4-7; evangelium Lk 3,15-16.21-22;

Potěšte ty, se kterými se setkáte8:18

Bratři a sestry, svátek Křtu Páně je vlastně takovým předělem. Jednak končí oficiálně doba vánoční, a jednak do toho svátku Křtu Páně je ještě i vtěleno to období, kterému říkáme skrytý život Spasitele, většinou v Nazaretě.

Máme si uvědomit, že Ježíš třicet let se neprojevoval jako Boží Syn, ale žil jako syn Marie a syn Josefův.    Více...


Buďme i my vynalézaví v konání dobra

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.01.2022 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Zjevení Páně
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 60,1-6; 2. čtení Ef 3,2-3a.5-6; evangelium Mt 2,1-12;

Buďme i my vynalézaví v konání dobra9:37

Bratři a sestry, zastavme se u dnešního evangelia, které je velmi důležité. Vlastně prožíváme už samotný závěr vánočních svátků, které letos byly poměrně krátké, a začnou ty dny všední. A víte, vlastně vždycky, když se mají dva lidé potkat, tak je ta otázka, kdy a kde.    Více...


Dopřát si luxus být v kontaktu s Otcem stále

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2021 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek Svaté rodiny
příslušné slovo Boží: 1. čtení 1 Sam 1,20-22.24-28; 2. čtení 1 Jan 3,1-3; evangelium Lk 2,41-52;

Dopřát si luxus být v kontaktu s Otcem stále10:58

Bratři a sestry, včera a předevčírem jsme četli příběhy o Ježíšově narození, a dnes slyšíme o tom, jak se dvanáctiletý vydává na pouť do Jeruzaléma. Někdo by řekl: „No, je to jenom další takový hezký příběh. Dobře se to poslouchá.“ Ale to by byla škoda.    Více...


Ježíš přišel opravit především vztahy

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
24.12.2021 - pátek , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Narození Páně
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 62,11-12; 2. čtení Tit 3,4-7; evangelium Lk 2,15–20;

Ježíš přišel opravit především vztahy10:33

Bratři a sestry, na Štědrý večer nebo tu noc z 24. na 25. prosince je celkem široký výběr textů, v podstatě trojí. Jednomu se říká vigilie, tedy v předvečer, potom v noci anebo za svítání. Zítra ta slavnost má svoje vlastní texty. A já jsem pro letošní rok vybral ty texty „za svítání“.    Více...


Soudržnost, solidarita, naděje

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
19.12.2021
4. neděle adventní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Mich 5,1-4a; 2. čtení Žid 10,5-10; evangelium Lk 1,39-45;

Soudržnost, solidarita, naděje9:02

Bratři a sestry, takovou ústřední postavou dnešních textů je samozřejmě Maria, která se vydává na cestu. Obecně platí to, že když se člověk setká s Bohem a přijme to setkání, tak se potom vydává na cestu. Víme, že Zachariáš třeba to setkání nepřijal, a tak se vrátil domů němý.    Více...


Od logiky vlastnění k logice daru

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
12.12.2021, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
3. neděle adventní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sof 3,14-18a; 2. čtení Flp 4,4-7; evangelium Lk 3,10-18;

Od logiky vlastnění k logice daru9:22

Bratři a sestry, minulou neděli jsme v evangeliu slyšeli o tom, jak Jan Křtitel vystoupil a jak začal učit, nebo spíš řekněme vybízet k nápravě života. A dnes jsme slyšeli pokračování. Je to pokračování, které mnohé překvapí. „Co máme dělat?“ ptají se ti lidé.    Více...


Být vnímavý jako Jan Křtitel

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.12.2021, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
2. neděle adventní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Bar 5,1-9; 2. čtení Flp 1,4-6.8-11; evangelium Lk 3,1-6;

Být vnímavý jako Jan Křtitel9:24

Bratři a sestry, už několikrát jsem říkal, že doba adventní má být dobou radostného očekávání svátků, kdy si budeme připomínat Ježíše Krista, Božího Syna. Říkáme si třeba, jaké ty svátky letos budou, když k nám doléhají všechny ty poměrně znepokojivé zprávy?

Jsme ve velmi podobné situaci, v jaké byli vyhnanci v Babylónském zajetí, kdy si říkali: „A vrátíme se někdy domů, anebo ne?“ a už s tím ani moc nepočítali, že se vrátí domů.    Více...


Ježíš nás všechny chce přivést k tomu, abychom se ptali

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
21.11.2021 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Ježíše Krista Krále
příslušné slovo Boží: 1. čtení Dan 7,13-14; 2. čtení Zj 1,5-8; evangelium Jan 18,33b-37;

Ježíš nás všechny chce přivést k tomu, abychom se ptali7:05

Bratři a sestry, jak jsem zmínil na začátku mše svaté, svátek Ježíše Krista Krále byl ustanoven jako jakási protihodnota lidské snahy po tom, vlastně, hrát si na boha.

Když se zamyslíme nad tím konceptem krále. Jak si představujeme takového krále? Myslím toho moudrého.    Více...


Promluva otce Marka k Synodě

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
14.11.2021, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
33. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Dan 12,1-3; 2. čtení Žid 10,11-14.18; evangelium Mk 13,24-32;

Na podzim roku 2023 svolává papež František do Říma zasedání biskupské synody na téma: Za církev synodální. S podtitulem: společenství, spoluúčast, poslání.

Co je to synoda, kde se vzala? Nejde o nic nového, řecký termín znamená „spolu na cestě“ a jsou takto označována církevní shromáždění v diecézích, provinciích atd.

V průběhu II. vatikánského koncilu vyslovili biskupové názor, že je potřeba se pravidelně setkávat, aby církev mohla reagovat na problémy, otázky a požadavky doby.    Více...


Skutky víry

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
07.11.2021, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
32. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení 1 Král 17,10-16; 2. čtení Žid 9,24-28; evangelium Mk 12,38-44;

Skutky víry10:40

Bratři a sestry, jak jsem říkal na začátku mše svaté, hlavní myšlenkou dnešní bohoslužby slova je víra. A sice víra nebo, řekli bychom, správně prezentovaná, správně vyjádřená i na venek. To je to, o co tu běží.

V prvním odstavci evangelia jsme slyšeli o špatně projevované víře.    Více...


Ježíš Kristus zachraňuje ve smrti každého, kdo o to stojí

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.11.2021 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
příslušné slovo Boží: 1. čtení Mdr 3,1–9; 2. čtení Řím 8,14-23; evangelium Mt 25,31-46;

Ježíš Kristus zachraňuje ve smrti každého, kdo o to stojí9:31

Bratři a sestry, připomínáme si naše zemřelé. Připomínáme si ty, které máme rádi, i když oni už tady nejsou. Co nám vlastně chce připomenout ta dnešní památka?

Když se zastavíme aspoň kratince u prvního čtení z Knihy Makabejské, tak to čtení chce říci, že člověk je schopen se nadchnout pro velké věci, je ochotný napřít svoje síly často s velkým úsilím, s velkým nasazením pro věci dobré, krásné, správné.    Více...


Světec je člověk, skrze kterého proudí světlo

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2021 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Světec je člověk, skrze kterého proudí světlo9:52

Bratři a sestry, dnešní první čtení z knihy Zjevení apoštola Jana před nás staví dva obrazy. Ten první obraz, kdy vystupuje anděl, který drží v ruce pečetidlo živého Boha, to se odehrává na zemi. Přichází anděl, který označuje ty, kteří patří k Bohu.    Více...Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.