Historie

Lažánky

Kostel Nejsvětější Trojice

Ve 14. století se v obci započala výstavba kostela v gotickém stylu ( v druhé polovině 18.století byl přestavěn ve slohu pozdně barokním ) a roku 1524 byl zasvěcen Nejsvětější Trojici. Kolem kostela byl hřbitov obehnán zdí. V roce 1528 byl kostelík opatřen zvonem 2q těžkým s nápisem: Gie Gnade Gottes des Herrn sei mit uns, v roce 1534 druhým zvonem 7q těžkým s nápisem: Ave Maria gratia plena Benedicta a v roce 1690 třetím zvonem 4q těžkým. V roce 1630 byl kostel přifařen k Deblínu až do roku 1786, kdy zde došlo ke zřízení lokalie. Do té doby se pohřbívalo v Deblíně. Kostel byl v roce 1786 přestavěn a rozšířen náboženským fondem a opatřen novou věží . Na hlavní oltáři se nacházel obraz Nejsvětější Trojice, malovaný brněnským malířem Weidliche, ale roku 1884 byl pořízen nový obraz od brněnského malíře J. Zeleného. Roku 1841 byl kostel vyloupen a bylo z něho odcizeno všechno stříbro a pozalcené inventáře.

Z nejstarších duchovních zde působili: 1786-1800 P.Fidelius Plaček, 1818-1867 P.Alois Balisch, 1889-1922 P.Jan Kolouch....

Poslední rekonstrukce kostela:

1996: oprava farní zdi kolem kostela

2001-2002: nové omítky a vymalování vnitřku kostela

2004 - 2006 : I. - III. etapa opravy střechy kostela

2005: oprava věžních schodů na kůr

2006: oprava varhan

2006: oprava střechy věže kostela, oprava bání na věži a umístění hromosvodu

2006/2007: oprava kaple

2007/2008: plán dokončení opravy střechy kostela

Ohradní zeď kostela Nejsvětější Trojice v Lažánkách

Délka ohradní zdi: cca 40m2

Stáří zdi: odhaduje se na 14. století.

Zeď je součástí památkově chráněného areálu kostela a jeho okolí (Kostel, původně gotická stavba ze 14.století, byl v druhé polovině 18.století přestavěn ve slohu pozdně barokním. Kolem kostela se nacházel starý hřbitov a kostel byl obestavěn ohradní zdí). Ohradní zeď je zároveň opěrná. Zdivo ohradní zdi je kamenné a kámen zdi je poměrně pevný. Vlhkost vlivem různorodosti kamene je v rozdílné výšce.. Zdivo není izolováno proti vzlínané zemní vlhkosti, jak vyplývá již ze stáří zdi.

Rekonstrukce:

1996: koruna zdi byla opatřena stříškou z keramických tašek bobrovek oboustranných. Stará omítka zdi byla odstraněna, včetně vyčištění spár do hloubky 15-20mm. Nanesena byla sanační prodyšná omítka dostatečně hydrofobizovaná ve hmotě a pevná.

2007: oprava chodníku podél celé ohradní zdi kolem kostela a fary.

Fara v Lažánkách

V roce 1786, kdy byla v obci Lažánky založena škola, byla vystavěna i farní budova - dnešní fara. (o samostané faře v Lažánkách je ale též první zmínka již v roce 1527).

Na faru byla lokalie povýšena roku 1857 – původně, od roku 1236, Lažánky patřily k hradu Veveří a duchovní správu zde vykonával farář z Veverské Bítýšky, později v roce 1630 byl kostel "přifařen" k Deblínu.

Od roku 1870 v budově fary místním občanům sloužila Občanská záložna - kampelička, později Státní spořitelna.


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.