Odejít Tisk textů
Liturgické texty

POPELEČNÍ STŘEDA, cyklus B

1. čtení Jl 2,12-18 

Čtení z knihy proroka Joela.

Nyní – praví Hospodin – obraťte se ke mně celým svým srdcem, s postem, nářkem a pláčem! Roztrhněte své srdce, ne pouze šaty, a obraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je dobrotivý a milosrdný, shovívavý a plný lásky, slituje se v neštěstí. Snad znovu odpustí, zanechá po sobě požehnání: nekrvavou oběť a úlitbu pro Hospodina, vašeho Boha. Zatrubte na Siónu, nařiďte půst, svolejte shromáždění! Svolejte lid, zasvěťte obec, shromážděte starce, svolejte kojence, děti! Ženich ať vyjde ze svého pokoje, nevěsta ze své ložnice! Ať mezi předsíní a oltářem naříkají kněží, Hospodinovi služebníci; ať říkají: „Ušetř, Hospodine, svůj lid, nedávej v potupu své dědictví, ať se jim pohané neposmívají. Proč se má mezi národy říkat: Kdepak je ten jejich Bůh?“ Velkou láskou se roznítil Hospodin ke své zemi, smiloval se nad svým lidem.2. čtení 2 Kor 5,20-6,2  

Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.

Bratři! Jsme Kristovi vyslanci, jakoby skrze nás napomínal Bůh. Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bohem! S tím, který byl bez hříchu, jednal kvůli nám jako s největším hříšníkem, abychom my skrze něho byli spravedliví u Boha. Jako (Boží) spolupracovníci vás proto napomínáme, abyste nepřijali milost Boží nadarmo! Bůh přece říká: ‚V době příhodné jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti pomohl.‘ Hle, teď je ta ‚doba příhodná‘, hle, teď je ten den spásy!evangelium Mt 6,1-6.16-18 

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Dejte si pozor, abyste nekonali dobré skutky okázale před lidmi, jinak nemáte odplatu u svého Otce v nebesích. Když tedy dáváš almužnu, nevytrubuj před sebou, jak to dělají pokrytci v synagógách a na ulicích, aby je lidé velebili. Amen, pravím vám: Ti už svou odplatu dostali. Když však dáváš almužnu ty, ať neví tvoje levice, co dělá tvoje pravice, aby tvoje almužna zůstala skrytá, a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí. A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti se rádi stavějí k modlitbě v synagógách a na rozích ulic, aby je lidé viděli. Amen, pravím vám: Ti už svou odplatu dostali. Když se však modlíš ty, vejdi do své komůrky, zavři dveře a modli se k svému Otci, který je ve skrytosti, a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí. A když se postíte, nedělejte ztrápený obličej jako pokrytci. Ti totiž dělají svůj obličej nevzhledným, aby lidem ukazovali, že se postí. Amen, pravím vám: Ti už svou odplatu dostali. Když se však postíš ty, pomaž si hlavu a umyj si tvář, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který je ve skrytosti; a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí.“